สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม CIO

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
องค์กร
ตำแหน่ง
1
CIO-0001
วิชัย พัวรุ่งโรจน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
2
CIO-0002
ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
3
CIO-0003
ชาตรี นิลน้ำเพชร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์
4
CIO-0004
เกวลี รังษีสุทธาภรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
5
CIO-0005
เดือนฉาย ไชยบุตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผู้อำนวยการ
6
CIO-0006
คงศักดิ์ นาคทิม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รองอธิการบดี
7
CIO-0007
วัชรินทร์ วรินทักษะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
8
CIO-0008
วรัญญา ปุณณวัฒน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
9
CIO-0009
ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
10
CIO-0010
กชกร เจตินัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยอธิการบดี
11
CIO-0011
เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์(สำนักงานมหาวิทยาลัย)
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทค
12
CIO-0012
วงศวัฒน์ เทพาศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
13
CIO-0013
เปรมฤดี นุ่นสังข์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
14
CIO-0014
วิชัย เอี่ยมสินวัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
15
CIO-0015
พิทักษ์ พลคชา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้ช่วยอธิการบดี
16
CIO-0016
อุทัย คูหาพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17
CIO-0017
ทัดทอง พราหมณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายไอที
18
CIO-0018
เอนก เจริญภักดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ฯ
19
CIO-0019
วิทวัส พันธุมจินดา
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
20
CIO-0020
ประเสริฐ คันธมานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผุ้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
21
CIO-0021
ธัญเทพ สิทธิเสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
22
CIO-0022
ณรงค์ พันธุ์คง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
23
CIO-0023
ทองเลียน บัวจูม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รองอธิการบดี
24
CIO-0024
ศักดิ์เกษม ปานะลาด
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ข่วยอธิการบดี
25
CIO-0025
วิโรจน์ อภินันท์ธนากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนฯ
26
CIO-0026
อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนฯ