สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

 

 

 


กำหนดการ
การประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง(CIO)
ณ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต


เวลา 08.00 – 09.00 น.           ลงทะเบียน ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
                                                     (พักทานอาหารว่างตามอัธยาศัย)

เวลา 09.00 – 12.00 น.           พิธีเปิดการประชุมและการบรรยายพิเศษ ณ ห้องขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
                                                       -         กล่าวแนะนำสถานที่
                                                       -         พิธีเปิดการประชุม
                                                       -         พิธีรับมอบเจ้าภาพ WUNCA ครั้งทื่ 39 และรายงานความคืบหน้าการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 39 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                                                       -         การบรรยายพิเศษ        

เวลา 12.00 3 13.00 น.           (พักรับประทานอาหารกลางวัน)

 

เวลา 14.00 – 17.45 น.           ประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
                                                       เรื่อง “มาตรฐานการจัดทำฐานข้อมูลอุดมศึกษา”
                                                                  (พักทานอาหารว่างตามอัธยาศัย)

เวลา 18.30 – 20.30 น.           งานเลี้ยงรับรองอาหารเย็น ณ ห้องขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต