สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

 

 

 


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38”
(Workshop on UniNet Network and Computer Application: 38th  WUNCA)


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา (Inter-University Network : UniNet) โดยเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่าง มหาวิทยาลัย/สถาบัน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชน เป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน และได้ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา ต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่ายดังกล่าว การประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์  ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกัน   ซึ่งนอกจากการได้แลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วยังจะเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่จะได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ ๆ รวมทั้งการรวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกเพื่อทำการศึกษาและวิจัย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษาและยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษากับเครือข่ายการศึกษาและวิจัยนานาชาติเกิดประโยชน์สูงสุด                    จึงจำเป็นต้องให้บุคลากรของสถาบันที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) รับทราบข้อมูลของเครือข่ายการศึกษาและวิจัยนานาชาติ ทั้งในด้านเครือข่ายสารสนเทศและเนื้อหา (Content) บนเครือข่ายฯ ตลอดจนกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของสถาบันสมาชิกเครือข่าย
ดังนั้นเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เห็นสมควรจัดให้มีการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 (38th WUNCA)” ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 • วัตถุประสงค์
 • เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
 • เพื่อศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
 • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก
 • เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software

 

 • หัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ
  • นำเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัย ทั้งในมหาวิทยาลัย/สถาบันภายในประเทศ และต่างประเทศ
  • อภิปรายกำหนดแนวทางของกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
  • อภิปรายและประชุมกลุ่มย่อยในการสร้างความร่วมมือ
  • นำเสนอแผนการดำเนินงานและผลงานของกลุ่ม
  • นำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
  • อบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
 • วิธีการดำเนินงาน
 • ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" และร่วมกันอภิปรายเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
 • นำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
 • การบรรยายพิเศษ
 • อภิปรายทางวิชาการ
 • การประชุมสัมมนา
 • การประชุมกลุ่มย่อย
 • รายงานนำเสนอผลงานการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มและมหาวิทยาลัย/ สถาบัน

 

 • ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1,140 คน ประกอบด้วย
5.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ และเอกชน                                800 คน
5.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันในสังกัด สอศ.                                                 40 คน
5.3 วิทยากร                                                                                     100 คน
5.4 คณะทำงานจัดการประชุมฯ                                                               100 คน

 • ระยะเวลาดำเนินการ

จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2562

 • สถานที่จัดงาน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต