สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet

UniNet To School

ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

UniNet to School

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37 (37th WUNCA)" ในหัวข้อ UniNet to School ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานซึ่งครู/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายจากโรงเรียน (สพฐ) ในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกัน ซึ่งนอกจากนี้ยังจะเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่จะได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย อันจะก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลโครงการ

ลักษณา ภูศรี
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet)

เลขที่: 328 ชั้น 9 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร: 02-232-4000 ต่อ 2002

โทรสาร: 0-2354-5678 ต่อ 5012

email: wunca-sec@uni.net.th


Social

UniNet Thailand

WUNCA

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน

ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์