สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet

CIO Meeting

การประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ในงาน 37th WUNCA ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

CIO Meeting

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) (กลุ่มปิด)


ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37 (37th WUNCA) ในช่วงระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตการศึกษาย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวจะจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น


ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเรียนเชิญผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าวข้างต้น ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตการศึกษาย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ และร่วมประชุมหารือเรื่อง UniCAD โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อฝ่ายเลขานุการฯ จัดการประชุม e-mail: wunca-sec@uni.net.th

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลโครงการ

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet)

เลขที่: 328 ชั้น 9 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร: 02-232-4000 ต่อ 2002

โทรสาร: 0-2354-5678 ต่อ 5012

email: wunca-sec@uni.net.th


Social

UniNet Thailand

WUNCA

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน

ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์