สถานที่จัดงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37

ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

ศูนย์ประชุม
และนิทรรศการนานาชาติ

สถานที่เปิดงาน / สถานที่รับประทานอาหาร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)
อำเภอพยุหะคีรี

อาคาร 10


สถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)
อำเภอพยุหะคีรี

หอประชุม


สถานที่เลี้ยงต้อนรับ
ณ ม.ราชภัฏนครสวรรค์
อำเภอเมือง

...
...
...
...
...