คณะผู้จัดงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37

ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

สกอ.

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ. (Office of the Higher Education Commission : OHEC) เป็นหนึ่งในห้าองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)ทำหน้าที่ในการดูแล และรับผิดชอบการศึกษาระดับอุดมศึกษา

Uninet

          โครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter University Network) หรือที่เรียกว่า เครือข่าย "UniNet"NSRU

          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเอกลักษณ์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น