การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37

ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

30 เม.ย.-29 มิ.ย. 61

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงานจากต้นสังกัด พร้อมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม

**หมายเหตุ หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัด สำนักงานฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการคัดรายชื่อออก

4 มิ.ย.-29 มิ.ย. 61

- ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Workshop

**หมายเหตุ ลงทะเบียนจนกว่าจะเต็ม

18-20 ก.ค. 61

- งานประชุมเชิงปฏิบัติการ 37th Wunca

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ภาพกิจกรรม WUNCA 37th

img

37th WUNCA @ NSRU

....

img

37th WUNCA @ NSRU

...

img

37th WUNCA @ NSRU

...