การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 37

ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561

*** Update : 14/6/61 ***

วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
30 เม.ย.-22 มิ.ย. 61 - เปิดรับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ -
30 เม.ย.-29 มิ.ย. 61 - ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงานจากต้นสังกัด พร้อมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม
หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัด สำนักงานฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการคัดรายชื่อออก
4 มิ.ย.-29 มิ.ย. 61 - ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Workshop ลงทะเบียนจนกว่าจะเต็ม
18-20 ก.ค. 61 - งานประชุมเชิงปฏิบัติการ 37th Wunca
- กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 18-20 ก.ค. 61
-
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 2)
08.00 - 09.00 น.
ลงทะเบียน ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 2)
(อาหารว่างตามอัธยาศัย ตั้งแต่เวลา 08.00-10.00 น.)
09.00 - 12.00 น.
พิธีเปิดการประชุมและการบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 2)
เวลา 09.00 – 09.30 น. กล่าวแนะนำสถานที่
เวลา 09.30 – 10.30 น. พิธีเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ
โดย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เวลา 10.30 – 11.00 น. พิธีรับมอบเจ้าภาพ WUNCA ครั้งที่ 38 และรายงานความคืบหน้าการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 38 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เวลา 11.00 - 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง blockchain technology โดย นายภูมิ ภูมิรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
คณะกรรมการเตรียมการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน
ห้อง
Technical Talk @ 37th WUNCA
Telemedicine @ 37th WUNCA
CIO Meeting@ 37th WUNCA (กลุ่มปิด)
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 2)
(ขนาดความจุ 50 ที่นั่ง)
(ห้องประชุมขนาดความจุ 50 ที่นั่ง)
13.00 – 14.00 น.
การบรรยาย เรื่อง UniNet พบมหาวิทยาลัย
โดย รศ.สมศักดิ์ มิตะถา
ผู้อำนวยการ
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
14.00 – 15.00 น.
การบรรยาย เรื่อง การขอทุนวิจัยในยุคปฏิรูประบบวิจัย
โดย รศ.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต
ศึกษางาน 1. การปฏิบัติงานการเตรียมการติดตั้ง
และการทดสอบระบบ Teleconference
- กาปฏิบัติการประชุมทางไกล
- การติดตั้งและการกำหนด (Configuration) ระบบ
- การติดตั้งและทดสอบภาพและเสียง
- การนำเสนอ (Content) ผ่านระบบประชุมทางไกล
โดย กลุ่มผู้ดูแลระบบการศึกษาและการแพทย์ทางไกล
เริ่มประชุมเวลา 14.00-17.45 น.
CIO Meeting
15.00 – 15.15 น.
พักอาหารว่าง
15.15 – 16.45 น.
การบรรยาย เรื่อง ความจริงและรายละเอียดวิธีการจัดการ
เกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่มาก
โดย 1) น.อ.ศ.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
2) ศ.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) ศ.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศึกษางาน 1. การปฏิบัติงานการเตรียมการติดตั้ง
และการทดสอบระบบ Teleconference
- กาปฏิบัติการประชุมทางไกล
- การติดตั้งและการกำหนด (Configuration) ระบบ
- การติดตั้งและทดสอบภาพและเสียง
- การนำเสนอ (Content) ผ่านระบบประชุมทางไกล
โดย 1) นายธนาชัย นุ่มพรม มหาวิทยาลัยมหิดล
2) นายเกรียงศักดิ์ พลทอง มหาวิทยาลัยนเรศวร
3) นายเอกชัย พิกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4) นายสิทธิศักดิ์ เหมหา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5) นายอภิชิต ทองดี มหาวิทยาลัยมหิดล
CIO Meeting (ต่อ)
16.45 - 17.45 น.
Fintech, Cryptocurrencies
and Blockchain technology with Cybersecurity
โดย นายปรเมศร์ เพียรสกุล
18.00 - 19.30 น.
งานเลี้ยงรับรองอาหารเย็น
* หมายเหตุ *
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากสถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาหารเย็น (ณ. ………………….) กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 20.30 น.
ห้อง
Librarian Technical @ 37th WUNCA
Workshop OBEC
(ความจุ 120 ที่นั่ง)
Workshop OBEC (ขนาดความจุ 80 ที่นั่ง เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญ)
08.00 - 09.00 น.
พิธีเปิด
ลงทะเบียน ณ ห้องอบรม
09.00 - 12.00 น.
พัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการติดตั้งและออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน
(รับจำนวน 80 ที่นั่ง เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญ)
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว
โดย นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
พัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการติดตั้งและออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน
โดย 1) นายพงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
2) นายเสรี ชิโนดม มหาวิทยาลัยบูรพา
3) นายนัฐพล เจริญศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
4) นายนพฤทธิ์ จันทร์กลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5) นายวณัช พาดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6) นายเอกภพ บุญเพ็ง มหาวิทยาลัยบูรพา
7) นายเจตนันท์ เจือจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8) นายจยุตย์ พูลเพิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
9) ว่าที่ ร.ต. กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
10) นายอรรถพร แขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
14.00 - 15.00 น.
15.00 – 15.15 น.
พักอาหารว่าง
15.15 – 16.45 น.
Human Library 4.0 and Creative Commons
โดย 1) นางสาวอุบลศิลป์ โพธิ์พรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2) ผศ.พิทา จารุพูนผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(ต่อ)
16.45 - 17.45 น.
18.00 - 19.30 น.
งานเลี้ยงรับรองอาหารเย็น
* หมายเหตุ *
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากสถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาหารเย็น (ณ. …………………) กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 20.30 น.
ห้อง
Technical Talk @ 37th WUNCA
37th WUNCA
(ความจุ 120 ที่นั่ง)
(ความจุ 120 ที่นั่ง)
09.00 - 10.00 น.
การอภิปราย เรื่อง Campus & NOC Update
โดย 1) นายสุวิศาล ทับแสง มหาวิทยาลัยราชัฏนครสวรรค์
2) มหาวิทยาลัยนเรศวร
3) ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม
4) นายสุพัชรพงษ์ บัวนาค UniNet
5) นายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี UniNet
การประยุกต์ใช้ BtrFS สำหรับ Docker container
โดย 1) นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส
2) นางสาวสุรีรัตน์ แก้วคีรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10.00 - 11.00 น.
การบรรเทาปัญหา phishing ด้วย DMARC
โดย 1) นายชยา ลิมจิตติ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
การให้บริการการยืนยันตัวตนจากส่วนกลาง บนมาตรฐาน OAuth 2.0
สำหรับแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย 1) ปรเมศวร์ พูลประสาธน์พร
2) ว่าที่ร้อยตรี ศุภวิทย์ วรรณภิละ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11.00 - 12.00 น.
เทคนิค “ขุดบ่อล่อปลา” ด้วยการลอกเลียนชื่อโดเมน และการป้องกัน
Waterholing through DNS typosquatting and How to Protect Yourself
โดย รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
UniNet Express Way Services
โดย รศ.วรา วราวิทย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
Eduroam Update
โดย 1) รศ.อนันต์ ผลเพิ่ม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2) ผศ.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ผู้ดำเนินการอภิปราย 3) นายเกรียงศักดิ์ เหล็กดี (UniNet)
ระบบตรวจสอบบริการเครื่องแม่ข่าย
ด้วย SNMP ผ่าน Line Bot Application
โดย 1) นายจยุตย์ พูลเพิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2) นายประภัสสร นุ่นแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14.00 - 15.00 น.
การจัดการควบคุมและรายงานผลปริมาณการใช้งาน Internet
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดย 1) นายสงกรานต์ มุณีแนม
2) นายจตุพร ชูช่วย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Open Education and Open Science
โดย ศาสตราจารย์วิลาศ วูวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
15.00 - 16.00 น.
OPNSense กับการประยุกต์ใช้งานในมหาวิทยาลัยฯ
โดย 1) นายสุชิน เขียวเนตร
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
บริการเว็บไซต์ SSL ด้วยโปรแกรม
HAproxy Load-balancer
(Pass-through SSL และ SSL offloading)
โดย 1) นายกฤษณ์วรา รัตนโอภาส
2) นายพิชยดนย์ ชายมะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อาหารว่างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากหน้า ……………... กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.
ห้อง
Telemedicine @ 37th WUNCA
Application Development @37th WUNCA
(ความจุ 120 ที่นั่ง)
(ความจุ 120 ที่นั่ง)
09.00 - 10.00 น.
วิทยาศาสาตร์ข้อมูลสำหรับการศึกษา 4.0
(Data Science for Education 4.0)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พยุง มีสัจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10.00 - 11.00 น.
การเรียนการสอนทางไกล และการแพทย์ทางไกล
(Tele-education and Telemedicine)
หัวข้อ Telemedicine and Interventional Cardiology
โดย รศ.นพ.ดำรัส ตรีสุโกศล
มหาวิทยาลัยมหิดล
แนววิจัยด้าน AI ขั้นสูงที่ทำได้ในประเทศไทย
โดย ศ. ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.00 - 12.00 น. การเรียนการสอนทางไกล (Tele-education)
หัวข้อ การพัฒนาระบการเรียนรู้ทางการแพทย์ผ่านระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โดย 1) รศ.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
2) นางสาวนภาพร บุญศรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
การพัฒนา AR Location Based Application
โดย ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
เริ่ม 13.00 - 13.30 น.
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในวงการแพทย์และโรงเรียนแพทย์ กรณีศึกษา
หัวข้อ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งสำหรับโรงพยาบาล
(IoT for Hospital)
โดย 1) นายรัตนธ์พงศ์ ใสแก้ว มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
2) นายวีรพล มนัสอารีนาท มหาวิทยาลัยมหิดล
3) นายธีระศักดิ์ พลบม่วง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
4) นายวรวิทย์ แสนผาลา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตีกับการเรียนรู้ด้วยวิธีพหุสัมผัส
(Augmented reality through multi-sensory learning)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14.00 - 15.00 น.
เริ่ม 13.00 - 13.30 น.
การนำเสนอข้อเสนอแนะ และการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้าน
Tele-education, Tele conference, Telemedicine
โดย 1) นายขจรศักดิ์ พวงสมบัติ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
2) นายวรวุฒิ บากา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3) นายพิศุทธิ์ บุญทรง มหาวิทยาลัยมหิดล
4) นายกนก แย้มเพียร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5) นายรัตนธ์พงศ์ ใสแก้ว มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
การจัดการเรียนรู้ด้วย edpuzzle
โดย นายอำนาจ สุคนเขตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
15.00 - 16.00 น.
14.30 - 15.30 น.
สรุปการดำเนินงานกลุ่ม Telemedicine
โดย นายวิทยา ประสมทอง
มหาวิทยาลัยมหิดล
การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับองค์กร
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โดย 1) นายธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
2) นายเอกวิทย์ สิทธิวะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาหารว่างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากหน้า ……………... กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.
ห้อง
Librarian Technical @ 37th WUNCA
Workshop OBEC
(ความจุ 120 ที่นั่ง)
(ขนาดความจุ 60 ที่นั่ง เฉพาะผูที่ได้รับเชิญ)
09.00 - 10.00 น.
Closer to User: KMUTT-LM Recommendation
โดย นายณัฐพล อัศววายุโยธิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการติดตั้ง
และออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน
โดย 1) นายพงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
2) นายเสรี ชิโนดม มหาวิทยาลัยบูรพา
3) นายนัฐพล เจริญศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
4) นายนพฤทธิ์ จันทร์กลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5) นายวณัช พาดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6) นายเอกภพ บุญเพ็ง มหาวิทยาลัยบูรพา
7) นายเจตนันท์ เจือจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8) นายจยุตย์ พูลเพิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
9) ว่าที่ ร.ต. กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
10) นายอรรถพร แขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
10.00 - 11.00 น.
แนวทางในการปรับเปลี่ยนเวอร์ชันระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็น WALAI Autolib 3.0
โดย 1) นายวิทยา เทวรังษี
2) นางสาวระพีพรรณ บุญสิน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11.00 - 12.00 น.
Emerging Tech in KKU Library
โดย นางสาวจีรภา สิมะจารึก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
Lesson Learned: Add Life to Learning Space with Valuable Content
โดย 1) นางสาวอารยา ศรีบัวบาน
2) นางสาวจีรกาญจน์ ศรีวิเศษ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(ต่อ)
14.00 - 15.00 น.
Lesson Learned: Connecting Classroom and Library with Librarian
โดย 1) นางสาวพรพันธ์ ชื่นใจ
2) นางสาวกรรณิการ์ แสงทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15.00 - 16.00 น.
อาหารว่างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากหน้า ……………... กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.
ห้อง
UniNet To School
Workshop OBEC @ 37th WUNCA
ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ชั้น 2)
(ขนาดความจุ 60 ที่นั่ง เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญ)
08.00 - 08.45 น.
ลงทะเบียน ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
08.45 - 09.00 น.
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
โดย รศ.สมศักดิ์ มิตะถา
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
09.00 - 10.00 น.
การอภิปราย เรื่อง การบริการเครือข่าย UniNet
กับสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย รศ. สมศักดิ์ มิตะถา
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
พัฒนาศักยภาพครูต้นแบบด้านการติดตั้ง
และออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน
โดย 1) นายพงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
2) นายเสรี ชิโนดม มหาวิทยาลัยบูรพา
3) นายนัฐพล เจริญศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
4) นายนพฤทธิ์ จันทร์กลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5) นายวณัช พาดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6) นายเอกภพ บุญเพ็ง มหาวิทยาลัยบูรพา
7) นายเจตนันท์ เจือจันทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8) นายจยุตย์ พูลเพิ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
9) ว่าที่ ร.ต. กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
10) นายอรรถพร แขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
การบรรยาย เรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน – ผลักภาระเข้าส่วนกลาง
โดย ดร.ยรรยง เต็งอำนวย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
การอภิปราย เรื่อง เยาวชนกับโลกไซเบอร์
โดย 1) พ.ต.ท.นันทวุฒิ รอดมณี
รอง ผกก. ฝอ.ศฝร ภ.9 / คณะทำงาน TICAC
2) นางศรีดา ตันทะอธิพานิช
ผู้จัดการอินเทอร์เน็ตมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย
3) นางภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ
ชมรมผู้ประกอบการเว็บโฮสติ้ง
ฟังการบรรยาย ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
14.30 - 15.30 น.
บรรยาย เรื่อง Digital Technology for Teaching STEM
โดย นายสุพจน์ ศรีนุตพงษ์
ผู้อำนวยการโครงการภาครัฐ บริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)จำกัด
15.30 - 16.30 น. การอภิปราย เรื่อง ความร่วมมือของสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศโรงเรียน
โดย 1) นายเสรี ชิโนดม
มหาวิทยาลัยบูรพา
2) นายพงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
อาหารว่างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากหน้า ……………... กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.
ห้อง
Workshop @ 37th WUNCA
Workshop @ 37th WUNCA
(ความจุ 50 ที่นั่ง)
(ความจุ 50 ที่นั่ง)
08.45 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น.
Hyper-Converged Infrastructure 
with Microsoft Storage Spaces Direct
โดย 1) นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
2) นางสาวธัญย์ธรฐ์ พงษ์เฉลิม
3) นายจักรพันธ์ อินสุด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(รับจำนวน 30 คน)
Development of Augmented Reality Drawing 
and Coloring book for kids
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
(รับจำนวน 20 คน)
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
ต่อ
ต่อ
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
อาหารว่างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากหน้า ……………... กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.
ห้อง
Workshop @ 37th WUNCA
Workshop @ 37th WUNCA
(ความจุ 50 ที่นั่ง)
(ความจุ 50 ที่นั่ง)
08.45 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น.
การพัฒนา MVC Mobile Application ด้วย Laravel Framework
โดย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ทุมทอง
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
(รับจำนวน 30 คน)
Motion Infographic สื่อใหม่เพื่อการนำเสนอในยุคดิจิทัล
โดย 1) ดร.อภิภู สิทธิภูมิมมงคล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2) อ.ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
(รับจำนวน 40 คน)
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
ต่อ
ต่อ
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
อาหารว่างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากหน้า ……………... กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.
ห้อง
Workshop @ 37th WUNCA
Workshop @ 37th WUNCA
(ความจุ 50 ที่นั่ง)
(ความจุ 50 ที่นั่ง)
08.45 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น.
Wireless network design for Education
โดย 1) นายวณัช พาดี
2) นายชัชวาล อินทร์พามา
3) นายปิยนัฐ ดวงจาปา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(รับจำนวน 25 คน)
การจัดการและติดตั้งระบบ Hyper-converged infrastructure
ด้วย Open Source
โดย 1) นายเจตนันต์ เจือจันทร์
2) นางสาวกาญจนา สุกปลั่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา
(รับจำนวน 30 คน)
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
ต่อ
ต่อ
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
อาหารว่างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากหน้า ……………... กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.
ห้อง
Workshop @ 37th WUNCA
Workshop @ 37th WUNCA
Workshop @ 37th WUNCA
(ความจุ 50 ที่นั่ง)
(ความจุ 50 ที่นั่ง)
(ความจุ 50 ที่นั่ง)
08.45 - 09.00 น.
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
ลงทะเบียน
09.00 - 10.00 น.
การย้าย แอปพลิเคชั่นเดิม สู่ โลกคอนเทนเนอร์
โดย 1) นายฤทธิ์ณรงค์ พรมยา
2) นางสาววิภาดา นฤพิพัฒน์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(รับจำนวน 20 คน)
การตรวจสอบการบุกระบบเครือข่าย ด้วยเทคนิค
Machine Learning กับชุดข้อมูล CICIDS2017
ด้วยโปรแกรม Rapid Miner และ
การประยุกต์ใช้งานชุดคำสั่ง
โดย 1) อาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ
2) นายซุลกิฟลี ยิงทา
3) นายนิรุซดุดดีน มะเต๊ะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
(รับจำนวน 20 คน)
การพัฒนา AR Location Based Application
โดย 1) ดร.ก้องเกียรติ หิรัญเกิด
2) ดร.นรินธน์ นนทมาลย์
3) นายศุภกฤต พวงอินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(รับจำนวน 30 คน)
10.00 - 11.00 น.
11.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
พักอาหารกลางวัน
13.00 - 14.00 น.
ต่อ
ต่อ
ต่อ
14.00 - 15.00 น.
15.00 - 16.00 น.
อาหารว่างตามอัธยาศัย เวลา 10.30 - 11.30 น. และ เวลา 14.30 - 15.30 น.
กำหนดการในแต่ละวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca37/
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บริการรถจากหน้า ……………... กลับที่พัก 1 รอบ เวลา 16.15 น.

แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์