สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "UniNet to School"

 

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
OBEC0001
บัญชา ปัญโญ
บ้านหนองบัวกุดอ้อ
มหาสารคาม
2
OBEC0002
กนิษฐา เหลาสุภาพ
สมสะอาดพิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
3
OBEC0003
ศักดิ์ชัย แสนโยธา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
กาฬสินธุ์
4
OBEC0004
วรรณิภา เคนมี
คำม่วงจรัสวิทย์
กาฬสินธุ์
5
OBEC0005
ประภาภรณ์ แดนขนบ
คำม่วงจรัสวิทย์
กาฬสินธุ์
6
OBEC0006
สุรศักดิ์ พาโนมัย
บ้านโกทา
มหาสารคาม
7
OBEC0007
วัชรินทร์ ปะนามะเก
โรงเรียนบ้านโกทา
มหาสารคาม
8
OBEC0008
ทวีวัฒน์ สมชาติ
บ้านหนองหิน
มหาสารคาม
9
OBEC0009
แสงอรุณ สุริสาย
นาขามวิทยา
กาฬสินธุ์
10
OBEC0010
จิรนันท์ อรรถโยโค
โนนจานวิทยา
มหาสารคาม
11
OBEC0011
อรอนงค์ จันทร์พิพัฒน์
โนนจานวิทยา
มหาสารคาม
12
OBEC0012
พุฒิพงษ์ จันดาโชต
เหล่ายาววิทยาคาร
มหาสารคาม
13
OBEC0013
ไพฑูรย์ มะเสนะ
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
มหาสารคาม
14
OBEC0014
ลำเทียน ภูสีฤทธิ์
บ้านหนองหว้า
มหาสารคาม
15
OBEC0015
บุญมา ศรีกำพล
บ้านบัวขาว(วันครู2500)
กาฬสินธุ์
16
OBEC0016
บรรเทา อะปะะมะทัง
ยางวิทยาคม
มหาสารคาม
17
OBEC0017
บัว ชนะบุญ
บ้านแก่นท้าว
มหาสารคาม
18
OBEC0018
ณัฐกาญจน์ จินโจ
บ้านแก่นท้าว
มหาสารคาม
19
OBEC0019
พินิจ กุลแดง
โรงเรียนบ้านหนองระเวียง
มหาสารคาม
20
OBEC0020
สุนิสา อาชะนะชัย
โรงเรียนบ้านหนองระเวียง
มหาสารคาม
21
OBEC0021
จารุวรรณ ตาลอุทัย
สามขาราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
22
OBEC0022
ฉัตรวิไล บุญเสนา
นาตาลวิทยาคม
กาฬสินธุ์
23
OBEC0023
ฉัตรชัย ดวงแก้ว
บ้านหนองแซง
กาฬสินธุ์
24
OBEC0024
บุญทอง ดำเกลี้ยง
บ้านหนองชุมแสง
กาฬสินธุ์
25
OBEC0025
ปฏิญญา ศรีสุข
หนองสวงวิทยาคม
กาฬสินธุ์
26
OBEC0026
ยุภาวดี ขันธุลา
ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
27
OBEC0027
รณชัย จุนใจ
ชุมชนโพนพิทยาคม
กาฬสินธุ์
28
OBEC0028
สุดารัตน์ ยุระตา
ชุมชนโพนพิทยาคม
กาฬสินธุ์
29
OBEC0029
ทองม้วน ทีจันทร์มาตย์
ดอนยานางศึกษา
กาฬสินธุ์
30
OBEC0030
สุรินธร วงษาเกษ
ดอนยานางศึกษา
กาฬสินธุ์
31
OBEC0031
จิตโสภิณ ภูงามเงิน
ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
กาฬสินธุ์
32
OBEC0032
จิตกร สมนึก
ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
กาฬสินธุ์
33
OBEC0033
ครองทรัพย์ สายสุวรรณ
มหาวิชานุกูล
มหาสารคาม
34
OBEC0034
พิชิต วิชาทา
อนุบาลชื่นชม
มหาสารคาม
35
OBEC0035
ประทุมรัตน์ ยศเสนา
บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
กาฬสินธุ์
36
OBEC0036
วัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร
บ้านแพงหนองเหนือ
มหาสารคาม
37
OBEC0037
อุไล คำศิริรักษ์
บ้านแพงหนองเหนือ
มหาสารคาม
38
OBEC0038
ชัยรัตน์ ดวงโชติ
หนองโกวิทยกิจ
มหาสารคาม
39
OBEC0039
สายัญห์ เอื้อกิจ
ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
มหาสารคาม
40
OBEC0040
วันชัย ภิบาล
บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป.มหาสารคาม เขต 3
มหาสารคาม
41
OBEC0041
วิโรจน์ ศรแผลง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
กาฬสินธุ์
42
OBEC0042
ณัฐพล ทวยลี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
กาฬสินธุ์
43
OBEC0043
มุทิตา พูนวิเชียร
พยัคฆภูมิวิทยาคาร
มหาสารคาม
44
OBEC0044
ทับทิม สร้างคำ
นาตาลวิทยาคม
กาฬสินธุ์
45
OBEC0045
เสาวณีย์ หาวิเชียร
พยัคฆภูมิวิทยาคาร
มหาสารคาม
46
OBEC0046
ธิติพล โทแก้ว
ผดุงนารี
มหาสารคาม
47
OBEC0047
คมสันต์ ไชยบุดดี
ผดุงนารี
มหาสารคาม
48
OBEC0048
นิรันดร์ โพธิพัฒไพบูลย์
บ้านเชียงยืน
มหาสารคาม
49
OBEC0049
ปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ
นารีนุกูล
อุบลราชธานี
50
OBEC0050
ธเนศ สีตะริสุ
นารีนุกูล
อุบลราชธานี
51
OBEC0051
มงคล พลเยี่ยม
คำบงพิทยาคม
กาฬสินธุ์
52
OBEC0052
จินดาพร เหลือผล
บ้านกอกวิทยาคม
กาฬสินธุ์
53
OBEC0053
กรชกร ชวติ
บ้านกอกวิทยาคม
กาฬสินธุ์
54
OBEC0054
กรกันยา รัฐวงษา
คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
กาฬสินธุ์
55
OBEC0055
นวพล การค้า
แกดำวิทยาคาร
มหาสารคาม
56
OBEC0056
เทพโกศล มูลไธสง
เชียงยืนพิทยาคม
มหาสารคาม
57
OBEC0057
เรืองศักดิ์ ทับบุญ
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร(โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยากร)
มหาสารคาม
58
OBEC0058
อัมพร พลเรือง
เชียงยืนพิทยาคม
มหาสารคาม
59
OBEC0059
รุ่งทิวา ปุณะตุง
บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"
กาฬสินธุ์
60
OBEC0060
รณยุทธ์ จำปาหาร
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒยวิทย์
กาฬสินธุ์

 

 

จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 60 คน