สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "UniNet to School"

 

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
OBEC0001
บัญชา ปัญโญ
บ้านหนองบัวกุดอ้อ
มหาสารคาม
2
OBEC0002
กนิษฐา เหลาสุภาพ
สมสะอาดพิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
3
OBEC0003
ศักดิ์ชัย แสนโยธา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
กาฬสินธุ์
4
OBEC0004
วรรณิภา เคนมี
คำม่วงจรัสวิทย์
กาฬสินธุ์
5
OBEC0005
ประภาภรณ์ แดนขนบ
คำม่วงจรัสวิทย์
กาฬสินธุ์
6
OBEC0006
สุรศักดิ์ พาโนมัย
บ้านโกทา
มหาสารคาม
7
OBEC0007
วัชรินทร์ ปะนามะเก
โรงเรียนบ้านโกทา
มหาสารคาม
8
OBEC0008
ทวีวัฒน์ สมชาติ
บ้านหนองหิน
มหาสารคาม
9
OBEC0009
แสงอรุณ สุริสาย
นาขามวิทยา
กาฬสินธุ์
10
OBEC0010
จิรนันท์ อรรถโยโค
โนนจานวิทยา
มหาสารคาม
11
OBEC0011
อรอนงค์ จันทร์พิพัฒน์
โนนจานวิทยา
มหาสารคาม
12
OBEC0012
พุฒิพงษ์ จันดาโชต
เหล่ายาววิทยาคาร
มหาสารคาม
13
OBEC0013
ไพฑูรย์ มะเสนะ
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
มหาสารคาม
14
OBEC0014
ลำเทียน ภูสีฤทธิ์
บ้านหนองหว้า
มหาสารคาม
15
OBEC0016
บรรเทา อะปะะมะทัง
ยางวิทยาคม
มหาสารคาม
16
OBEC0017
บัว ชนะบุญ
บ้านแก่นท้าว
มหาสารคาม
17
OBEC0018
ณัฐกาญจน์ จินโจ
บ้านแก่นท้าว
มหาสารคาม
18
OBEC0019
พินิจ กุลแดง
โรงเรียนบ้านหนองระเวียง
มหาสารคาม
19
OBEC0020
สุนิสา อาชะนะชัย
โรงเรียนบ้านหนองระเวียง
มหาสารคาม
20
OBEC0021
จารุวรรณ ตาลอุทัย
สามขาราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
21
OBEC0022
ฉัตรวิไล บุญเสนา
นาตาลวิทยาคม
กาฬสินธุ์
22
OBEC0023
ฉัตรชัย ดวงแก้ว
บ้านหนองแซง
กาฬสินธุ์
23
OBEC0024
บุญทอง ดำเกลี้ยง
บ้านหนองชุมแสง
กาฬสินธุ์
24
OBEC0025
ปฏิญญา ศรีสุข
หนองสวงวิทยาคม
กาฬสินธุ์
25
OBEC0026
ยุภาวดี ขันธุลา
ชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
26
OBEC0027
รณชัย จุนใจ
ชุมชนโพนพิทยาคม
กาฬสินธุ์
27
OBEC0028
สุดารัตน์ ยุระตา
ชุมชนโพนพิทยาคม
กาฬสินธุ์
28
OBEC0029
ทองม้วน ทีจันทร์มาตย์
ดอนยานางศึกษา
กาฬสินธุ์
29
OBEC0030
สุรินธร วงษาเกษ
ดอนยานางศึกษา
กาฬสินธุ์
30
OBEC0031
จิตโสภิณ ภูงามเงิน
ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
กาฬสินธุ์
31
OBEC0032
จิตกร สมนึก
ชุมชนกุดโดนวิทยาคม
กาฬสินธุ์
32
OBEC0033
ครองทรัพย์ สายสุวรรณ
มหาวิชานุกูล
มหาสารคาม
33
OBEC0034
พิชิต วิชาทา
อนุบาลชื่นชม
มหาสารคาม
34
OBEC0035
ประทุมรัตน์ ยศเสนา
บ้านหนองแวงบ่อแก้ว
กาฬสินธุ์
35
OBEC0036
วัชรินทร์ พงศ์พันธุ์อัศดร
บ้านแพงหนองเหนือ
มหาสารคาม
36
OBEC0037
อุไล คำศิริรักษ์
บ้านแพงหนองเหนือ
มหาสารคาม
37
OBEC0038
ชัยรัตน์ ดวงโชติ
หนองโกวิทยกิจ
มหาสารคาม
38
OBEC0039
สายัญห์ เอื้อกิจ
ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
มหาสารคาม
39
OBEC0040
วันชัย ภิบาล
บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป.มหาสารคาม เขต 3
มหาสารคาม
40
OBEC0041
วิโรจน์ ศรแผลง
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
กาฬสินธุ์
41
OBEC0042
ณัฐพล ทวยลี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
กาฬสินธุ์
42
OBEC0043
มุทิตา พูนวิเชียร
พยัคฆภูมิวิทยาคาร
มหาสารคาม
43
OBEC0044
ทับทิม สร้างคำ
นาตาลวิทยาคม
กาฬสินธุ์
44
OBEC0045
เสาวณีย์ หาวิเชียร
พยัคฆภูมิวิทยาคาร
มหาสารคาม
45
OBEC0046
ธิติพล โทแก้ว
ผดุงนารี
มหาสารคาม
46
OBEC0047
คมสันต์ ไชยบุดดี
ผดุงนารี
มหาสารคาม
47
OBEC0048
นิรันดร์ โพธิพัฒไพบูลย์
บ้านเชียงยืน
มหาสารคาม
48
OBEC0049
ปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ
นารีนุกูล
อุบลราชธานี
49
OBEC0050
ธเนศ สีตะริสุ
นารีนุกูล
อุบลราชธานี
50
OBEC0051
มงคล พลเยี่ยม
คำบงพิทยาคม
กาฬสินธุ์
51
OBEC0052
จินดาพร เหลือผล
บ้านกอกวิทยาคม
กาฬสินธุ์
52
OBEC0053
กรชกร ชวติ
บ้านกอกวิทยาคม
กาฬสินธุ์
53
OBEC0054
กรกันยา รัฐวงษา
คำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา
กาฬสินธุ์
54
OBEC0055
นวพล การค้า
แกดำวิทยาคาร
มหาสารคาม
55
OBEC0056
เทพโกศล มูลไธสง
เชียงยืนพิทยาคม
มหาสารคาม
56
OBEC0057
เรืองศักดิ์ ทับบุญ
หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร(โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยากร)
มหาสารคาม
57
OBEC0058
อัมพร พลเรือง
เชียงยืนพิทยาคม
มหาสารคาม
58
OBEC0059
รุ่งทิวา ปุณะตุง
บ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"
กาฬสินธุ์
59
OBEC0060
รณยุทธ์ จำปาหาร
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒยวิทย์
กาฬสินธุ์
60
OBEC0061
บุญส่ง โยแก้ว
ชุมชนบ้านบอนวิทยา
กาฬสินธุ์
61
OBEC0062
อภิสิทธิ์ นันททรัพย์
ชุมชนบ้านบอนวิทยา
กาฬสินธุ์
62
OBEC0063
จรุงศักดิ์ ดุจมะยูร
บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194
กาฬสินธุ์
63
OBEC0064
วุฒิชาติ ปัชฌาชัย
สงเปลือยวิทยายน
กาฬสินธุ์
64
OBEC0065
ธนัตถ์ ฟักคง
สงเปลือยวิทยายน
กาฬสินธุ์
65
OBEC0066
ธนกฤต มะธุเสน
ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
มหาสารคาม
66
OBEC0067
สมบูรณ์ ประทุมรุ่ง
ชุมชนบ้านหนองทุ่ม
มหาสารคาม
67
OBEC0068
ทวีทรัพย์ สารพล
ไค้นุ่นวิทยาพูน
กาฬสินธุ์
68
OBEC0069
ฤดีพิมล ช่ำชอง
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
มหาสารคาม
69
OBEC0070
ศิริวรรณ ดวงเพ็งมาตย์
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
มหาสารคาม
70
OBEC0071
นุชจรีย์ ชื่นนิรันดร์
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
มหาสารคาม
71
OBEC0072
อัญชลี ไชยศึก
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
มหาสารคาม
72
OBEC0073
ธนาธิตย์ พรมโสภา
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
มหาสารคาม
73
OBEC0074
ณพรัช สมมุติรัมย์
ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209
มหาสารคาม
74
OBEC0075
สุริยันต์ โพธิ์ศรีราช
สพป.กาฬสินธุ์ เขต2
กาฬสินธุ์
75
OBEC0076
สรนัย สุริสาร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
กาฬสินธุ์
76
OBEC0077
กาญจนา ภูแช่มโชติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
กาฬสินธุ์
77
OBEC0078
ไชยวัฒน์ พะนิรัมย์
สพป.กส 2
กาฬสินธุ์
78
OBEC0079
อานนท์ คิสาลัง
บ้านหนองผือ
กาฬสินธุ์
79
OBEC0080
อนุพร ทิพย์สิงห์
บ้านหนองผือ
กาฬสินธุ์
80
OBEC0081
ชูชีพ เหลือผล
กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
กาฬสินธุ์
81
OBEC0082
ระนอง เทพสุริย์
กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา
กาฬสินธุ์
82
OBEC0083
อภิญญา ศรีหาตา
ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
กาฬสินธุ์
83
OBEC0084
เสนอเลิศ เสนาลอย
ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม
กาฬสินธุ์
84
OBEC0085
พิษณุ สอนคำหาญ
เมืองเหนือวิทยาคม
กาฬสินธุ์
85
OBEC0086
ชาญชัย สิทธิโชติ
เมืองเหนือวิทยาคม
กาฬสินธุ์
86
OBEC0087
พัฒนพงษ์ บุตรภักดี
โกสุมวิทยาสรรค์
มหาสารคาม
87
OBEC0088
กัญญาภัทร นาชัยนาค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กาฬสินธุ์
88
OBEC0089
ธนา พิริยชูสิทธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กาฬสินธุ์
89
OBEC0090
ณัฐพงษ์ คชศร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กาฬสินธุ์
90
OBEC0091
ศุกร์สิทธิ์ ภูผิวเหลือง
ดงพยุงสงเคราะห์
กาฬสินธุ์
91
OBEC0092
สัญชัย ภาประเวช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
มหาสารคาม
92
OBEC0093
อนวัช เสาร์ห้า
บ้านเหล่าจั่นนาภู
มหาสารคาม
93
OBEC0094
จักรพรรดิ อาจศิริ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
มหาสารคาม
94
OBEC0095
สุมาลี ศรีสารคาม
โรงเรียนบ้านหนองคู
มหาสารคาม
95
OBEC0096
สุธาทิพย์ ภิรมย์รักษ์
บ้านคอกม้า
มหาสารคาม
96
OBEC0097
อรุณกร จันทรงกุล
บ้านโดท่างาม
มหาสารคาม
97
OBEC0098
จุฑาธิป ศรีนาคา
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์)
มหาสารคาม
98
OBEC0099
เครือวัลย์ รัฐเมือง
บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
มหาสารคาม
99
OBEC0100
ชุดา หิรัญเกียรติ
หนองหญ้าปล้อง
กาฬสินธุ์
100
OBEC0101
มารุต โคตรพัฒน์
หนองหญ้าปล้อง
กาฬสินธุ์
101
OBEC0102
ยุภา สุขมณี
บ้านวังแสง ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคาม
102
OBEC0103
มงคล ดอนละคร
สหัสขันธ์ศึกษา
กาฬสินธุ์
103
OBEC0104
สุจิตร ทรงคาศรี
ปลาเค้าวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
104
OBEC0105
ศุภฤกษ์ ขวัญเกษม
บ้านต้อนวิทยาคาน
กาฬสินธุ์
105
OBEC0106
เพ็ญศรี สิงห์ทอง
บ้านหนองแกอุดมวิทย์
มหาสารคาม
106
OBEC0107
กิตติพงษ์ ดวงรุ่ง
กุดสิมวิทยาสาร
กาฬสินธุ์
107
OBEC0108
อภิฤดี พุฒลา
หลักเมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม
108
OBEC0109
ประดิษฐ์ นันสะอาง
บ้านท่าสองคอน
มหาสารคาม
109
OBEC0110
ภาคิน นิละกะปะ
กุดสิมวิทยาสาร
กาฬสินธุ์
110
OBEC0111
ธาดา ชัยศร
บ้านหันเชียงเหียน
มหาสารคาม
111
OBEC0112
รังสฤษฎ์ มีหนองหว้า
แกเปะราษฎร์นิยม
กาฬสินธุ์
112
OBEC0113
สุภาพร ลุนาวงค์
สามชัยอุดมวิทย์
กาฬสินธุ์
113
OBEC0114
ปิยณัฐ รักษาภักดี
บ้านเหล่ายาว
มหาสารคาม
114
OBEC0115
เปรมสิณี ช่างยา
บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์
มหาสารคาม
115
OBEC0116
ยุวฤทธิ์ พันหอม
บ้านเหล่ายาว
มหาสารคาม
116
OBEC0117
ปฐมาภรณ์ สัตพันธุ์
บ้านหัวนา
มหาสารคาม
117
OBEC0118
ทิพเนตร ทองปลิว
หนองแสงถวิลราษฎร์
กาฬสินธุ์
118
OBEC0119
สุณันธา พลขยัน
หนองแสงถวิลราษฎร์
กาฬสินธุ์
119
OBEC0120
ธนาดล ยุบลไสย
ชุมชนนาเรียงวิทยาคม
กาฬสินธุ์
120
OBEC0121
สุริษา บุญชู
โคกศรีเมือง
กาฬสินธุ์
121
OBEC0122
ฉัตรชัย โสภาชื่น
นาสีนวลโสกทรายวิทยา
กาฬสินธุ์
122
OBEC0123
มลเทียน หระสิทธิ์
แกเปะราษฎร์นิยม
กาฬสินธุ์
123
OBEC0124
ปิ่นสุดา มังคะรัตน์
บ้านโจดนาตาล
กาฬสินธุ์
124
OBEC0125
อานนท์ คำสา
หนองกุงศรีวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
125
OBEC0126
พิรุฬ วรรณขันธ์
บ้านจำนัก
มหาสารคาม
126
OBEC0127
พีรพัฒน์ จิณรักษ์
หนองกุงศรีวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
127
OBEC0128
ศิริกัญญา ปาสาจะ
ชุมชนบ้านดงบัง
มหาสารคาม
128
OBEC0129
ภานิชา อภิญญากุล
บ้านท่าขอนยาง
มหาสารคาม
129
OBEC0130
จิรนันท์ รัตน์อนันต์
บ้านท่าขอนยาง
มหาสารคาม
130
OBEC0131
ทิพวรรณ บรรพบุตร
บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา
กาฬสินธุ์
131
OBEC0132
ศิริกมล นนทะภา
บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์)
มหาสารคาม
132
OBEC0133
บุณรดา ปากดีีสี
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
133
OBEC0134
ศักดิ์สิทธิ์ ใหม่คามิ
อนุบาลแกดำ
มหาสารคาม
134
OBEC0135
อุไรวัลย์ แก้ววังวร
อนุบาลแกดำ
มหาสารคาม
135
OBEC0136
ปรีชา ประยงค์หอม
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
มหาสารคาม
136
OBEC0137
ไพโรจน์ ด้านเนาลา
สารคามพิทยาคม
มหาสารคาม
137
OBEC0138
สมบัติ ปักเขมายัง
โรงเรียนบ้านขามเรียน
มหาสารคาม
138
OBEC0139
ทวีป บุตรโคตร
สารคามพิทยาคม
มหาสารคาม
139
OBEC0140
วิลุนพร อุ่นทรพันธ์ุ
ภูฮังวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
140
OBEC0141
วิรัตน์ บุษบงค์
ห้วยผึ้งพิทยา
กาฬสินธุ์
141
OBEC0142
รัตนศักดิ์ ฟักทอง
สมเด็จพิทยาคม
กาฬสินธุ์
142
OBEC0143
สมศักดิ์ ศรีเครือดง
สมเด็จพิทยาคม
กาฬสินธุ์
143
OBEC0144
ขนิษฐา ศรีหาตา
กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
144
OBEC0145
สุกันยา ศรีหาพล
กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
145
OBEC0146
ดนัย ศรีวงษา
สพป.สกลนคร เขต 2
สกลนคร
146
OBEC0147
ใลอ้อน มาลา
หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
กาฬสินธุ์
147
OBEC0148
เทวัญ ภูพานทอง
นามนพิทยาคม
กาฬสินธุ์
148
OBEC0149
กิตติกร นันทพัฒน์
ชุมชนหนองสอวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
149
OBEC0150
วุฒิชัย คำสมหมาย
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
150
OBEC0151
ทองเย็น จงลือชา
ดอนไทรงามพิทยาคม
กาฬสินธุ์
151
OBEC0152
จรัญญา แจ่มใส
กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
กาฬสินธุ์
152
OBEC0153
ปวีณ์สุดา จำรัสธนสาร
บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139
มหาสารคาม
153
OBEC0154
สมพิศ คงทรง
บ้านดง
มหาสารคาม
154
OBEC0155
คาวี ภูเพ็ชร
ชุมชนนาจารย์วิทยา
กาฬสินธุ์
155
OBEC0156
วิภาดา เศษบุบผา
กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
กาฬสินธุ์
156
OBEC0157
นริศรา ประชาชิตร
นาทันวิทยา
กาฬสินธุ์
157
OBEC0158
จำเนียร วงษ์โท
นาทันวิทยา
กาฬสินธุ์
158
OBEC0159
นารินทร์ สินทรมย์
เมืองกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
159
OBEC0160
ภาสกร เอกตาแสง
นามะเขือพัฒนศึกษา
กาฬสินธุ์
160
OBEC0161
นรินทร์ พันธุ์ครู
กันทรวิชัย
มหาสารคาม
161
OBEC0162
พรรณกร ธีรสุจิ
แก้วเสด็จพิทยาคม
กาฬสินธุ์
162
OBEC0163
อุทิศ นนทวงษา
นาดูนประขาสรรพ์
มหาสารคาม
163
OBEC0164
ธวัช ไชยโส
บ้านสี่แยกสมเด็จ
กาฬสินธุ์
164
OBEC0165
นิวัตร ศิลา
บ้านสี่แยกสมเด็จ
กาฬสินธุ์
165
OBEC0166
ยุพิณ อนันตภูมิ
เหล่านาแกวิทยานสรณ์
กาฬสินธุ์
166
OBEC0167
ชาตรี ขจรโมทย์
เหล่านาแกวิทยานุสรณ์
กาฬสินธุ์
167
OBEC0168
วัชรินทร์ อินปั๋นส่วน
กันทรวิชัย
สุพรรณบุรี
168
OBEC0169
ประจักษ์ อะนันทา
นาเชือกพิทยาสรรค์
มหาสารคาม
169
OBEC0170
ธวัชชัย ฝ่ายพลแสน
นาเชือกพิทยาสรรค์
มหาสารคาม
170
OBEC0171
โอสถ ศรีสิทธิ์
บ้านหนองห้าง
มหาสารคาม
171
OBEC0172
บุญร่วม บุตรทา
บ้านหนองห้าง
มหาสารคาม
172
OBEC0173
วราพร แสนยะมูล
อนุบาลมหาสารคาม
มหาสารคาม
173
OBEC0174
บรรพต ช่วยบุญ
บ้านคำป่าหว้าน
กาฬสินธุ์
174
OBEC0175
นิเริ่ม ไชยประโคม
ไค้นุ่นวิทยาพูน
กาฬสินธุ์
175
OBEC0176
สมชาย เลิศมงคล
บ้านหนองกุงน้อย
กาฬสินธุ์
176
OBEC0177
ติรยา นามวงษ์
บ้านดินจี่
กาฬสินธุ์
177
OBEC0178
หฤทัย ขูรูรักษ์
บ้านดินจี่
กาฬสินธุ์
178
OBEC0179
รจนา พันธุ์นิล
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
179
OBEC0180
จิราภรณ์ รังรื่น
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
180
OBEC0181
วรสิทธิ์ พรหมมา
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์
กาฬสินธุ์
181
OBEC0182
อรรถสิทธิ์ คำสุริย์
ท่าคันโทวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
182
OBEC0183
ศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์
ท่าคันโทวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
183
OBEC0184
นรากร จิมากร
อนุบาลกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
184
OBEC0185
ศฺิระ ชะอินทร์วงศ์
เขาพระนอนวิทยาคม
กาฬสินธุ์
185
OBEC0186
วุฒิศาสตร์ แสนโคตร
คำสร้อยพิทยาสรรค์
มุกดาหาร
186
OBEC0187
สำราญ ปัญญา
จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ร้อยเอ็ด
187
OBEC0188
คำสัน แน่นอุดร
โคกล่ามพิทยาคม
ร้อยเอ็ด
188
OBEC0189
หยกศญา นันสะอาง
บ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
มหาสารคาม
189
OBEC0190
เอกรินทร์ ศรีผ่อง
สตรีศึกษา
ร้อยเอ็ด
190
OBEC0191
ไวยวิทย์ มูลทรัพย์
ดู่น้อยประชาสรรค์
ร้อยเอ็ด
191
OBEC0192
ทองคำ เพ็ชรหงษ์
โพนเมืองประชารัฐฯ
ร้อยเอ็ด
192
OBEC0193
กิตติวัฒน์ อะโน
ผดุงนารี
มหาสารคาม
193
OBEC0194
อภิเดช วรสาร
กุดจิกวิทยาคาร
กาฬสินธุ์
194
OBEC0195
ออนอนุมา ศาสตรา
กุดจิกวิทยาคาร
กาฬสินธุ์

 

 

จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 194 คน