แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 36
ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561


คำชี้แจง

        ตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 36”(Workshop on UniNet and Computer Application: 36th WUNCA) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย ระหว่างกลุ่มสมาชิกสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และเพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงขอความกรุณาให้ท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเข้าร่วมกิจกรรม ประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดงานดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป
ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสประจำตัวผู้เข้าร่วมงาน


ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดประชุม “Workshop on UniNet and Computer Application: 36th WUNCA”

คำชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและทําเครื่องหมาย ในช่อง หลังประเด็นประเมินตามระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด (5)
5
มาก (4)
4
ปานกลาง (3)
3
น้อย (2)
2
น้อยที่สุด (1)
1
1. การให้ข้อมูลก่อนจัด
2. การให้ข้อมูลระหว่างการประชุม
3. ความรู้ที่ได้รับตรงกับระดับความคาดหวัง
4. เอกสารประกอบการอบรม
5. การเปิดโอกาสให้ซักถาม
6. ความเหมาะสมของเวลาแต่ละหัวข้อ
7. ความพึงพอใจโดยรวมต่อด้านวิชาการ
8. การลงทะเบียนและการต้อนรับ
9. อาหารว่าง
10. อาหารกลางวัน
11. การบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
12. การอำนวยความสะดวกในงาน
13. การบริการรถรับส่ง
14. เส้นทางและการเดินทางมายังมหาวิทยาลัย
15. สถานที่จอดรถ
16. ห้องบรรยาย
17. ระบบโสตทัศนูปกรณ์
18. ห้องน้ำ

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเห็นเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนา

ขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ 36th WUNCA
ผู้สนับสนุนเพิ่มเติม

สนับสนุนอุปกรณ์ wifi
สนับสนุนเสื้อ Staff
สนับสนุนเครื่องฉาย Projector
สนับสนุนอุปกรณ์ Conference
สนับสนุนอุปกรณ์ Conference