หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน 36th WUNCA

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 36
ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561
ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ 36th WUNCA