การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 36
ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561

เหลือเวลาลงทะเบียน (วัน)
0
ถึงกำหนดเปิดงาน (วัน)
0

หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน  ดาวน์โหลด

ลงทะเบียนเข้าร่วม ง่าย ๆ 4 ขั้นตอน

กำหนดการสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

วันที่ รายละเอียด
20 พ.ย. - 24 ธ.ค. 2560 เปิดรับสมัครลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์
20 พ.ย. - 29 ธ.ค. 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงานจากต้นสังกัด
พร้อมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ส่งเอกสารยืนยันร่วมงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
หมายเหตุ หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัดกลับมา สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดรายชื่อออก
1 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2560 เปิดรับสมัครลงทะเบียน Workshop 
17 - 19 ม.ค. 2561 งานประชุมเขิงปฎิบัติการ 36th WUNCA
 - กำหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการ 17-19 มกราคม 2561

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ 36th WUNCA