การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 36
ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561

ถ่ายทอด WUNCA36

ห้องบรรยาย 1


ห้องบรรยาย Auditorium "Internet to School"


 ตารางบรรยายพิเศษ (ผู้สนับสนุน)

 ตารางการใช้เวทีกลางพื้นที่จัดงาน

 ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียน Workshop

     ตามที่ คณะผู้จัดงานได้เปิดให้ท่านสมาชิกผู้สนใจลงทะเบียนเข้าสำรองที่นั่งสำหรับการอบรมใน Workshop ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 นั้น คณะผู้จัดงานใคร่ขอแจ้งสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียนในแต่ละ Workshop ให้สามารถเข้าห้องอบรมได้ก่อน ทั้งนี้ หากท่านใดที่ลงทะเบียนไม่ทันและประสงค์จะเข้าร่วม Workshop กรุณาติดต่อขอลงทะเบียนสำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมได้ที่หน้าห้องอบรมโดยตรง อนึ่ง สิทธิขาดในการพิจารณารับคนเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมเป็นของคณะวิทยากร
ขออภัยในความไม่สะดวก
คณะผู้จัดงาน

 ประกาศ เรื่อง แจ้งข้อกำหนดการลงทะเบียนในวันงาน

1. สำหรับผู้เข้าร่วมงาน WUNCA (ทุกสถานะ) สามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ในวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ดังนี้
    1.1 สิ่งที่ต้องนำมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อมปรากฎรูปของท่านในบัตรนั้น
    1.2 ไม่รับลงทะเบียนแทนกัน ทุกท่านต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่หน้างาน ณ จุดลงทะเบียน
    1.3 จุดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
    วันที่ 17 มกราคม 2561 (ช่วงเช้า - บ่าย) ลงทะเบียน ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 วิทยาลัยดุริยงคศิลป์(ตึก C)
    วันที่ 18 มกราคม 2561 (ช่วงเช้า - บ่าย) ลงทะเบียน ณ บริเวณ ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ (ตึก B)
    วันที่ 19 มกราคม 2561 (ช่วงเช้า - บ่าย) ลงทะเบียน ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 วิทยาลัยดุริยงคศิลป์(ตึก C)
2. สำหรับผู้ที่สถานะ “รออนุมัติ” กรุณานำเอกสารอนุญาตจากต้นสังกัดที่ให้เข้าร่วมงานมาแสดง ณ จุดที่เจ้าภาพจัดเอาไว้
3. ผู้เข้าร่วมงาน "ที่ไม่ได้ลงทะเทียนเข้าร่วมงาน" หรือ "ลงทะเบียนแทนผู้ที่มีสถานะอนุมัติ" กรุณาลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน Walk In
4. ผู้ร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีสถานภาพอนุมัติแล้วเท่านั้น แต่เนื่องจากของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์ในการแจกผู้ที่มาลงทะเบียนก่อน
ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
คณะผู้จัดงาน

 ประกาศเรื่อง ตารางเวลาเดินรถบัส รับ-ส่งผู้เข้าร่วมงาน

         ผู้จัดงาน ได้จัดเตรียมรถบัสรับ-ส่ง สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม WUNCA 36th เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างโรงแรมที่พัก กับ สถานที่จัดการประชุมฯ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานที่ประสงค์จะใช้บริการรถบัสรับ-ส่ง สามารถโทรสำรองที่นั่งได้ที่ คุณบัณฑิตา ทะรังศรี โทร. 083-340-9621 โดยมีรายละเอีดดตารางเวลาเดินรถ ดังนี้

17 มกราคม 2561 เช้า เย็น พิเศษ
จุดเริ่มต้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 06:45 16:30 20:30
จุดที่ 1 โรงแรมสยามธารา 07:00 16:45 20:45
จุดที่ 2 โรงแรมกรีนปาร์ค 07:20 17:15 21:15
จุดที่ 3 โรงแรมยัวร์เพลส 07:40 17:35 21:35
จุดสิ้นสุด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 08:00 17:55 21:55
18-19 มกราคม 2561 เช้า เย็น
จุดเริ่มต้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 07:45 16:30
จุดที่ 1 โรงแรมสยามธารา 08:00 16:45
จุดที่ 2 โรงแรมกรีนปาร์ค 08:20 17:15
จุดที่ 3 โรงแรมยัวร์เพลส 08:40 17:35
จุดสิ้นสุด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 09:00 17:55
หมายเหตุ
       1. รถบัสจะจอดรับ-ส่ง ที่โรงแรมจุดละ 5 นาที
       2. ผู้ประสานงานประจำรถบัสรับ-ส่ง คุณสถาพร ไชยปัญหา 084-515-1656แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

ตรวจสอบผลการสุ่มของที่ระลึกของท่านได้ทางเว็บไซต์ ภายหลัง 18:00 น. วันนี้   [คลิกเพื่อตรวจสอบของที่ระลึก]

 กำหนดการสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

วันที่ รายละเอียด
20 พ.ย. - 24 ธ.ค. 2560 เปิดรับสมัครลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปิดรับสมัครแลัว)
20 พ.ย. - 29 ธ.ค. 2560 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงานจากต้นสังกัด
พร้อมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ส่งเอกสารยืนยันร่วมงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
หมายเหตุ หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัดกลับมา สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดรายชื่อออก
1 ธ.ค. - 29 ธ.ค. 2560 เปิดรับสมัครลงทะเบียน Workshop 
17 - 19 ม.ค. 2561 งานประชุมเขิงปฎิบัติการ 36th WUNCA
 - กำหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการ 17-19 มกราคม 2561

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เจ้าภาพจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 36 ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ Uninet

 ภาพกิจกรรม WUNCA 36th

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 36

ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ 36th WUNCA
ผู้สนับสนุนเพิ่มเติม

สนับสนุนอุปกรณ์ wifi
สนับสนุนเสื้อ Staff
สนับสนุนเครื่องฉาย Projector
สนับสนุนอุปกรณ์ Conference
สนับสนุนอุปกรณ์ Conference