สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "UniNet to School"

 

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
OBEC0001
สุชาติ อัมฤทธิ์
บ้านค่าย
ระยอง
2
OBEC0002
อดุล บุญเจริญ
บ้านค่าย
ระยอง
3
OBEC0003
ศุภกิจ อินทรวิเศษ
บ้านมาบตาพุด
ระยอง
4
OBEC0004
ชัยวัฒน์ รุทธโชติ
บ้านสำนักทอง
ระยอง
5
OBEC0005
เปรมชัย ปิยะวาณิชย์สกุล
วัดหนองพะวา
ระยอง
6
OBEC0006
ธีรศักดิ์ ประทีปทอง
บ้านมาบตาพุด
ระยอง
7
OBEC0007
เสาวณีย์ ชลศิริพงษ์
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
ระยอง
8
OBEC0008
เอกลักษณ์ เทศเล็ก
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ระยอง
9
OBEC0009
วัชรพงศ์ บุญต้น
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ระยอง
10
OBEC0010
ชัยยุทธ์ ตันประเสริฐ
สุนทรภู่พิทยา
ระยอง
11
OBEC0011
จุฑามณี เหมือนสิงห์
วัดเนินพระ
ระยอง
12
OBEC0012
ประภาพร ปลายเนิน
สุนทรภู่พิทยา
ระยอง
13
OBEC0013
พีรวัส ก้องกำไก
บ้านบึงตาต้า
ระยอง
14
OBEC0014
นิสรา สิมพรักษ์
ชุมชนวัดทับมา
ระยอง
15
OBEC0015
สุจิตรา ศรีจันทร์
เขาชะเมาวิทยา
ระยอง
16
OBEC0016
วิลัน ใจเผิน
เขาชะเมาวิทยา
ระยอง
17
OBEC0017
กาญจนา เกตุรามฤทธิ์
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
ระยอง
18
OBEC0018
ฐิติพงษ์ หงษ์น้อย
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
ระยอง
19
OBEC0019
วรารัตน์ พลพิทักษ์
ชุมชนวัดหนองคอกหมู
ระยอง
20
OBEC0020
จิราภรณ์ ชุมพล
ชุมชนวัดหนองคอกหมู
ระยอง
21
OBEC0021
จิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ระยอง
22
OBEC0022
วรชัย อภัยโส
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง)
ระยอง
23
OBEC0023
ชนาธิป ปะทะดวง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยอง
24
OBEC0024
บุรินทร์ บำรุงรักษ์
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยอง
25
OBEC0025
สุวภาพ เวชสุทัศน์
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ระยอง
26
OBEC0026
ชาคริต วงค์รักษ์
ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก
ระยอง
27
OBEC0028
ธนานันต์ วลัยรัฐณัฐ
วัดหนองกระบอก
ระยอง
28
OBEC0029
เอกรัฐ เอมเจริญ
แกลง"วิทยสถาวร"
ระยอง
29
OBEC0030
บุญส่ง พุ่มบาน
แกลง"วิทยสถาวร"
ระยอง
30
OBEC0031
นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ตราด
31
OBEC0033
วรรณา เวชสัมฤทธิ์
วัดตะเคียนทอง
ระยอง
32
OBEC0034
ปาริชาติ สุขโข
วัดตะเคียนทอง
ระยอง
33
OBEC0035
บุญสิตา ดีวัฒนานนท์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
จันทบุรี
34
OBEC0036
จิรพงศ์ ใจบุญ
สฤษดิเดช
จันทบุรี
35
OBEC0037
ภาคภูมิ ช้างใหญ่
สฤษดิเดช
จันทบุรี
36
OBEC0038
สุบรรณ วราชุน
วัดในไร่
ระยอง
37
OBEC0039
ธีรพล เพ็งวงษา
บ้านปากแพรก
ระยอง
38
OBEC0041
พงษ์นรินทร์ อินต๊ะ
บ้านคลองพร้าว
ตราด
39
OBEC0042
สุนันทา ผากำเนิด
บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
ตราด
40
OBEC0043
สุรเกียรติ งามเลิศ
อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
ตราด
41
OBEC0044
สุมัทนา อ่องจำปา
ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
ระยอง
42
OBEC0045
พงษ์พันธ์ แซ่แต้
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 2
ระยอง
43
OBEC0046
สร้อยสุดา อิ๊ดเส็ง
โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม
ตราด
44
OBEC0048
พรหมลิขิต ผิวหนองอ่าง
บ้านอ่างกะป่อง
ตราด
45
OBEC0049
ธีรพล เพียรเพ็ง
วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ตราด
46
OBEC0050
อัญญาณี บุติมาลย์
บ้านยายจั่น
ระยอง
47
OBEC0051
จักร์กฤษณ์ ใจตรงกล้า
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8
ระยอง
48
OBEC0052
โชคชัย ไกรโหล
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 8
ระยอง
49
OBEC0053
ศิริรัตน์ นำไทย
ตราดสรรเสริญวิทยาคม
ตราด
50
OBEC0054
พรอัมพา ต่อไพบูลย์
ตราดสรรเสริญวิทยาคม
ตราด
51
OBEC0055
ชานุวัฒน์ สุดสาคร
วัดไทรทอง
ตราด
52
OBEC0057
สุภาวดี เชื้อนิล
บ้านไร่จันดี
ระยอง
53
OBEC0058
พชรพร ธรรมวิญญู
วัดสำโรง
จันทบุรี
54
OBEC0059
ลักษณ์ริษา ทรงดาวเรือง
วัดตะเคียนทอง (เพชโรปถัมภ์)
จันทบุรี
55
OBEC0060
ธัญญลักษณ์ ไทยสมบูรณ์
โรงเรียนวัดแกลงบน 60/7 หมู่ 3 ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง
ระยอง
56
OBEC0061
สมัชชา จันทร์แสง
ชุมชนวัดบ่อไร่
ตราด
57
OBEC0062
กมล ต้นภูเขียว
วัดตกพรม
จันทบุรี
58
OBEC0063
ศศิประภา อาจคำพัน
ชุมชนบ้านเขาสมิง
ตราด
59
OBEC0064
ธนศักดิ์ เดชกล้า
ชุมชนบ้านเขาสมิง
ตราด
60
OBEC0065
เรณุกา วนิชรัตน์
โรงเรียนวัดบ้านดอน
ระยอง
61
OBEC0066
เวธกา จันทะมาตย์
โรงเรียนวัดบ้านดอน
ระยอง
62
OBEC0067
กรกมล แก้วพริ้ง
บ้านหนองสลุด
จันทบุรี
63
OBEC0068
อังคณา เรืองภักดิ์
วัดแสลง
จันทบุรี
64
OBEC0069
นันทิดา โสทนา
โรงเรียนวัดบูรพาพิทยารามฯ
จันทบุรี
65
OBEC0070
สมศักดิ์ ฐาปนา
อนุบาลระยองวัดหนองสนม
ระยอง
66
OBEC0071
ใบเตย เวชสิทธิ์
เขาน้อยวิทยาคม
ตราด
67
OBEC0072
สุเมธ วิชาพล
นายายอามพิทยาคม
จันทบุรี
68
OBEC0073
วัชรพงษ์ ทองเกลี้ยง
โรงเรียนบ้านตาเรือง
จันทบุรี
69
OBEC0074
ทรายแก้ว เจริญธัญญา
วัดหนองแหวนฯ
จันทบุรี
70
OBEC0075
แพรวไพริน สุภา
วัดพังงอน
จันทบุรี
71
OBEC0076
กนกวรรณ เพชรก้อน
วัดปทุมาวาส
ระยอง
72
OBEC0077
ดำรัส พลเมือง
สตรีประเสริฐศิลป์
ตราด
73
OBEC0078
เดือนเพ็ญ แก้วนิคม
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
จันทบุรี
74
OBEC0079
พิษณุ ปานนี้
วัดเวฬุวัน
จันทบุรี
75
OBEC0080
จงกล เรืองไพศาล
วัดเวฬุวัน
จันทบุรี
76
OBEC0081
ศุภณิส เดชกัลยา
วัดเวฬุวัน
จันทบุรี
77
OBEC0082
ชนะชล อินทสุวรรณ
บ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์)
จันทบุรี
78
OBEC0083
มนัส อุณหศิริกุล
บ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์)
จันทบุรี
79
OBEC0084
เกรียงศักดิ์ วรวัฒนะ
ขลุงรัชดาภิเษก
จันทบุรี
80
OBEC0085
ภาณุพัฒน์ แผ้วพลสง
ขลุงรัชดาภิเษก
จันทบุรี
81
OBEC0086
กรรณิการ์ ปัญญาดี
เครือหวายวิทยาคม
จันทบุรี
82
OBEC0087
จักรกรี โพธิ์ศรี
ตกพรมวิทยาคาร
จันทบุรี
83
OBEC0088
ณัฐกร วงศ์ใหญ่
มหาวิทยาลัยพะเยา
พะเยา
84
OBEC0089
ศิริพรรณ เจริญแพทย์
ตกพรมวิทยาคาร
จันทบุรี
85
OBEC0090
วชิรวิทย์ โจระสิทธิ์
พลิ้ว 1/1 ม.5 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์
จันทบุรี
86
OBEC0091
ณัฐวุฒิ รสชื่น
บ้านห้วงกระแจะ(สวัสดิชัยอุปถัมภ์)
จันทบุรี
87
OBEC0092
ปทุมวดี สนั่นวงศ์
บ้านห้วงกระแจะ(สวัสดิชัยอุปถัมภ์)
จันทบุรี
88
OBEC0093
กรวีร์ บุตรมะลา
บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์)
จันทบุรี
89
OBEC0094
สุกานดา โรมวิลาส
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1
ระยอง
90
OBEC0095
แสงเดือน วงษ์มณี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
ระยอง
91
OBEC0096
อลิสา คชารัตน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
ระยอง
92
OBEC0097
วรวุฒิ นาน่องโกรน
บ้านโป่ง
ตราด
93
OBEC0098
อารีรัตน์ วิจิตรสมบัติ
แหลมงอบวิทยาคม
ตราด
94
OBEC0099
เปรมินทร์ ศรีบริบูรณ์
บ้านคลองป่าไม้
ระยอง
95
OBEC0100
ณัฏฐธิดา ผาฮุย
เพรักษมาตาวิทยา
ระยอง
96
OBEC0101
ชุมแพ แก้วใส
ตราษตระการคุณ
ตราด
97
OBEC0102
นัฐรดา ทองเรือง
บ้านชุมแสง
ระยอง
98
OBEC0103
อรุณ กุมภะ
ตราษตระการคุณ
ตราด
99
OBEC0104
ภัทรานิษฐ์ ปริพัฒน์ตันติกร
วัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์)
ตราด
100
OBEC0105
สิชล สกุลพานิช
วัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์)
ตราด
101
OBEC0106
กรวรรณ โสภารัตนพร
ชุมชนบ้านวังจันทน์
ระยอง
102
OBEC0107
สุภารินทร์ คนแคล้ว
วัดคลองพลู
จันทบุรี
103
OBEC0108
วิทวัช ตู้จันโต
วัดท่าเรือ
ระยอง
104
OBEC0109
สมยศ บุญก่อเกื้อ
วัดคงคาวราราม
ระยอง
105
OBEC0110
กนน ทศานนท์
แหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒน 4 อุปถัมภ์"
จันทบุรี
106
OBEC0111
ปิ่นมณี หอยสังข์
แหลมสิงห์วิทยาคม "อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ"
จันทบุรี
107
OBEC0112
อาคม สุวรรณประเสริฐ
สตรีประเสริฐศิลป์
ตราด
108
OBEC0113
ขวัญชนก จรุงไทย
บ้านดงกลาง
ตราด
109
OBEC0114
สมบุญ สุทธิวงค์
โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม
ระยอง
110
OBEC0115
วีระยุทธ โคระดา
โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม
ระยอง
111
OBEC0116
นิพนธ์ เอี่ยมสำอางค์
แก่งหางแมวพิทยาคาร
จันทบุรี
112
OBEC0117
ทิพย์สุดา สรณะ
ท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
จันทบุรี
113
OBEC0118
พนิดา สุวรรณมาลา
โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
จันทบุรี
114
OBEC0119
วธัญญู ประทุมชาติ
ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
จันทบุรี
115
OBEC0120
อรทัย อัชฌานุเคราะห์
บ้านดงกลาง
ตราด
116
OBEC0121
วสันต์ ผู้สมเก่า
บ้านท่าลำบิด
ระยอง
117
OBEC0122
พิทยา ปฏิโค
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี
118
OBEC0123
โชคชัย เพ็ชรนคร
วัดคงคาวราราม
ระยอง
119
OBEC0124
บุญชิต งามสง่า
บ้านเขาช่องลม
ระยอง
120
OBEC0125
มนตรี คนเล
บ้านยางเอน
ระยอง
121
OBEC0126
สิทธิชัย อินทุประภา
พลิ้ว
จันทบุรี
122
OBEC0127
จรัล ทับสุวรรณ์
วัดบ้านอ่าง
จันทบุรี
123
OBEC0128
ชัยชาญ ศรีสังข์
พลิ้ว
จันทบุรี
124
OBEC0129
ปราโมทย์ กลมเกลี้ยง
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
จันทบุรี
125
OBEC0130
ดวงชนก นามวิจิตร
วัดแก่งหางแมว
จันทบุรี
126
OBEC0131
สุทธิดา โคตรพรหมศรี
วัดกะแส
ระยอง
127
OBEC0132
ธัญญารัตน์ ไวฉลาด
วัดกะแส
ระยอง
128
OBEC0133
เอี่ยมจิรา เดชกัลยา
บ้านหนองจอก
ระยอง
129
OBEC0134
วธัญญู พฤกษ์เจริญ
คิชฌกูฏวิทยา
จันทบุรี
130
OBEC0135
เยาวลักษณ์ จันทร์นุช
บ้านหนองจอก
ระยอง
131
OBEC0136
ณัฐวัฒน์ ธุระกิจ
บ้านสีระมัน
ระยอง
132
OBEC0137
ธีระวุฒิ ไชยสมบัติ
นิคมวิทยา
ระยอง
133
OBEC0138
พีรพงศ์ เวชภิรมย์
บ้านวังอีแอ่น
จันทบุรี
134
OBEC0139
พีรญา นิลผาย
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
จันทบุรี
135
OBEC0140
วันรบ บุญนำ
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
จันทบุรี
136
OBEC0141
พัชราพร พงษานิล
วัดป่ายุบ
ระยอง
137
OBEC0142
ศุภลัคน์ ภิรมย์ภักดิ์
หนองบอนวิทยาคม
ตราด
138
OBEC0143
กฤษณโรจน์ คำเสน
หนองบอนวิทยาคม
ตราด
139
OBEC0144
โสฬส ประภาโส
อนุบาลจันทบุรี
จันทบุรี
140
OBEC0145
เชวง อภิบาล
บ้านเนินตะบก
ตราด
141
OBEC0146
จงจิต อุ่นเสียม
เบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
จันทบุรี
142
OBEC0147
ภูริศา รัตนวิจิตร
เบญจมานุสรณ์
จันทบุรี
143
OBEC0148
อรสา พานิชเจริญผล
บ่อไร่วิทยาคม
ตราด
144
OBEC0149
กิตติภพ ตุ่ยไธสง
วัดคลองปูน
ระยอง
145
OBEC0150
อภิไชย ไสยจรัญ
บ้านมะเดื่อ
ระยอง
146
OBEC0151
วิรัติ ทำเนียบ
วัดหนองชิ่ม
จันทบุรี
147
OBEC0152
ศิรินภา แพทย์พิทักษ์
คีรีศรีสาครวิทยา
ตราด
148
OBEC0153
สุนิสา ชาวประชา
บ้านหนองน้ำขุ่น
ระยอง
149
OBEC0154
อดิศักดิ์ โปร่งมณี
บ้านจันทเขลม
จันทบุรี
150
OBEC0155
สุชาดา เพ็ญวงษ์
สพป. จันทบุรี เขต 2
จันทบุรี
151
OBEC0156
สุรภา ทวีธรรม
วัดกะแส
ระยอง
152
OBEC0157
ณัฐพล ศรีรักษา
บ้านซับตารี
จันทบุรี
153
OBEC0158
สุรพงษ์ สุรพงษ์ยิ่งใจกล้า
บ้านปั้นหม้อ
จันทบุรี
154
OBEC0159
ธีรเดช วรรณกมล
วัดกะทิง(ขันธสโรอุปถัมภ์)
จันทบุรี
155
OBEC0160
ทัตพิชา บุญมี
วัดกะทิง(ขันธสโรอุปถัมภ์)
จันทบุรี
156
OBEC0161
พุทธชาติ ศิริราช
บ้านปั้นหม้อ
จันทบุรี
157
OBEC0162
สมทบ สยามไชย
ราษฎร์พัฒนาสามัคคี
จันทบุรี
158
OBEC0163
ภัคธดา วงษ์สกุล
วัดทองทั่ว(เอครพานิช)
จันทบุรี
159
OBEC0164
ประวีร์ บรรจงการ
วัดกะทิง(ขันธสโรอุปถัมภ์)
จันทบุรี
160
OBEC0165
สุกานดา วงษ์มั่น
คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
ตราด
161
OBEC0166
อริศรา วรรณราศรี
ปลวกแดงพิทยาคม
ระยอง
162
OBEC0167
วรรณภานันท์ วิสิฐธนาเดชน์
ปลวกแดงพิทยาคม
ระยอง
163
OBEC0168
ราชัย แก้วยศ
ชำนาญสามัคคีวิทยา
ระยอง
164
OBEC0169
คมกริช ซ้อนบุญ
ชำนาญสามัคคีวิทยา
ระยอง
165
OBEC0170
อนุวัฒน์ บุญสิงห์
บ้านคลองใหญ่
จันทบุรี
166
OBEC0171
สุริยัน นุกูลกิจ
ศรียานุสรณ์
จันทบุรี
167
OBEC0172
ทัศวรรณ์ กองแก้ว
วัดเนินกระปรอก
ระยอง
168
OBEC0173
ศิริวิไล แสนสีลา
บ้านมาบยางพร
ระยอง
169
OBEC0174
นันนภา เพียวสูงเนิน
บ้านมาบยางพร
ระยอง
170
OBEC0175
นิชาภา บุญเจริญ
บ้านคลองน้ำใส
จันทบุรี
171
OBEC0176
นันทนา ดอกไม้
วังจันทร์วิทยา
ระยอง
172
OBEC0177
ปัญญา กระจ่างศรี
สอยดาววิทยา
จันทบุรี
173
OBEC0178
พสิษฐ์ธน พรมแดง
วังจันทร์วิทยา
ระยอง
174
OBEC0179
จิณพัฎ เงาฉาย
บ้านทุ่งเค็ด
ระยอง
175
OBEC0180
กัมพล วังบอน
โรงเรียนบ้านตรอกนอง(ประทีปวารีราษฎร์วิทยา)
จันทบุรี
176
OBEC0181
มัทรี ขนรกุล
คลองใหญ่วิทยาคม
ตราด
177
OBEC0182
ธนัณฎา ประจงใจ
โรงเรียนบ้านป่าวิไลฯ
จันทบุรี
178
OBEC0183
ศรีศักดิ์ พูลสมบัติ
ศรียานุสรณ์
จันทบุรี
179
OBEC0184
วสันต์ ธราจารวัตร
บ้านสามแยกน้ำเป็น
ระยอง
180
OBEC0185
อำภา พลอยแสง
วัดพลงช้างเผือก
ระยอง
181
OBEC0186
ธวัชชัย งามเสงี่ยม
วัดพลงช้างเผือก
ระยอง
182
OBEC0187
พิณทอง ผลดี
วัดน้ำขุ่น
จันทบุรี
183
OBEC0188
ลัดดารัตน์ พลมีเดช
วัดน้ำขุ่น
จันทบุรี
184
OBEC0189
ชฎาพร หอมจันทร์
วัดเกาะกลอย
ระยอง
185
OBEC0190
ดวงกมล ทัศนอิทน์
ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
จันทบุรี
186
OBEC0191
พิไลวรรณ มาแป
ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2
จันทบุรี
187
OBEC0192
จตุรภุช เวียงสมุทร
สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ตราด
188
OBEC0193
บุรินทร์ นันทวิจิตร
สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ตราด
189
OBEC0194
มุกดา ลับโกษา
ชุมชนวัดบ้านแลง
ระยอง
190
OBEC0195
ประเสริฐ อุดมพงษ์
วัดมาบข่า
ระยอง
191
OBEC0196
อัครพงษ์ ศรีภักดี
บ้านทับช้าง
จันทบุรี
192
OBEC0197
ธาราทิพย์ ศรีภักดี
บ้านทับช้าง
จันทบุรี
193
OBEC0198
สุทัศน์ วิลัยการ
บ้านโคกวัด
จันทบุรี
194
OBEC0199
ปาริฉัตร ประทุมสัน
ชุมชนวัดบ้านแลง
ระยอง
195
OBEC0200
ธัญชนก ศรีหาบุตร
วัดน้ำคอก
ระยอง
196
OBEC0201
กุหลาบ กว้างมาก
วัดนาตาขวัญ
ระยอง
197
OBEC0202
ไพฑูรย์ เกษมโอภาส
วัดเภตราสุขารมย์
ระยอง
198
OBEC0203
วรรณิศา ชัยศรี
วัดเนินเขาดิน
ระยอง
199
OBEC0204
แก่นนภา บุญเจริญ
วัดมาบข่า
ระยอง
200
OBEC0205
มัณฑนา ศรีพุทธา
บ้านประตง
จันทบุรี
201
OBEC0206
บุญค้ำ จุลเจือ
เขาสมิงวิทยาคม"จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"
ตราด
202
OBEC0207
ณัฐนันท์ หาญกิจ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 5
ระยอง
203
OBEC0208
นฤพนธ์ แสนทวี
อนุบาลบ้านหนองคล้าฯ
จันทบุรี
204
OBEC0209
นิลาวัลย์ สันตะศรี
บ้านโป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
205
OBEC0210
สุนิสา วงค์สุวรรณ
บ้านคลองใหญ่
ตราด
206
OBEC0211
จักพันธุ์ มณีมา
อนุบาลชุมชนวัดหนองบัวฯ
ตราด
207
OBEC0212
นัฐชยา ล้ำเลิศบุญฤทธิ์
วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171
จันทบุรี
208
OBEC0213
นิวัฒนา จำวงศ์
บ้านเนินตาล
ตราด
209
OBEC0214
ยุทธนา สังกัด
บ้านหนองบอน
ตราด
210
OBEC0215
ทัศนีย์ สิงห์บันดาล
บ้านสระใหญ่
ตราด
211
OBEC0216
สิทธิชัย สุวรรณศรี
วัดป่าประดู่
ระยอง
212
OBEC0217
ธีรพันธ์ อิ่มอุไร
คลองขวาง
ตราด
213
OBEC0218
ลาวัณย์ จันทะนุด
วัดป่าประดู่
ระยอง
214
OBEC0219
วีรพงษ์ ชะม้ายเมียง
บ้านสระใหญ่
ตราด
215
OBEC0220
พงษ์พัฒน์ สุโพธิ์
ชุมชนบ้านตากแว้ง
ตราด
216
OBEC0221
ณัฏฐนันท์ เพ็งพิศ
บ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
ตราด
217
OBEC0222
มานะ ชลาลัย
อนุบาลบ่อพลอยราษฎ์รังสรรค์
ตราด
218
OBEC0223
ธีรดิฐ ยันต์โกเศศ
บ่อไร่วิทยาคม
ตราด
219
OBEC0224
นาดตยา แพทย์มงคล
ชุมชนวัดท่าพริก(จริยาอุปถัมภ์)
ตราด
220
OBEC0225
สุรศักดิ์ นามเกียรติ
ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
ตราด

 

 

จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 220 คน