สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet

UniNet To School

ณ หอประชุมศิริรำไพพรรณ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

UniNet to School

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุมดศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 (35th WUNCA)” ในหัวข้อ UniNet to School ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 35201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานซึ่งครู/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายจากโรงเรียน (สพฐ) ในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกัน ซึ่งนอกจากนี้ยังจะเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่จะได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย อันจะก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลโครงการ

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet)

เลขที่: 328 ชั้น 9 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร: 0-2354-5678

โทรสาร: 0-2354-5678 ต่อ 5012

email: wunca-sec@uni.net.th


Social

UniNet Thailand

WUNCA

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน

สถานที่จัดงาน ห้องประชุม 35201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี

โทร: 08 6440 2869 (08.30 - 16.30 น.)
โทรสาร: 03947 1065 (08.30 - 16.30 น.)

>>แผนที่สถานที่จัดงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

>>แผนที่แสดงเส้นทางไปมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี