สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "UniNet to School"

 

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
1
OBEC0002
บุญธรรม จอมมงคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
เชียงราย
2
OBEC0003
พงศธร ช่างปัด
สพป.เชียงราย 4
เชียงราย
3
OBEC0004
บุญสิน สุปันตา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
พะเยา
4
OBEC0005
โยธิน เชิดชู
อนุบาลเชียงม่วน
พะเยา
5
OBEC0006
ทวีวัฒน์ ใจสุบรรณ์
ป่าตึงพิทยานุกูล
เชียงราย
6
OBEC0007
อินสม ศรีคำ
ชุมชนบ้านสบเปา
เชียงราย
7
OBEC0008
รัฐเขต เต่านันท์
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
เชียงราย
8
OBEC0009
จักรี คนงาน
ชุมชนบ้านหนองเลา
พะเยา
9
OBEC0010
ประทีป ทิสา
บ้านดอนไชยป่าแขม
พะเยา
10
OBEC0011
ธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ
ชุมชนบ้านต้าตลาด
เชียงราย
11
OBEC0012
สุนทร เหลี่ยมใส
สันสะลีกวิทยา
เชียงราย
12
OBEC0013
นิตยา ใจคำ
บ้านป่าแดงห้วยหลวง
เชียงราย
13
OBEC0014
จันทร์ฉาย หมื่นจินะ
ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
เชียงราย
14
OBEC0015
พีรณฐ บุญทาทอง
บ้านห้วยมะหินฝน
เชียงราย
15
OBEC0016
ทรงศักดิ์ ทาคำวงค์
เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
เชียงราย
16
OBEC0017
มนตรี พันธุ์พงศ์วัฒนา
สันทราย(พรหมณีวิทยา)
เชียงราย
17
OBEC0018
เจษฏา รูปศรี
ขุนขวากพิทยา
เชียงราย
18
OBEC0019
วรภพ หมื่นโฮ้ง
นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
เชียงราย
19
OBEC0020
วิลาสินี เสมอ
บ้านสระ อำเภอเชียงม่วน
พะเยา
20
OBEC0021
แววมณีวัลย์ สุยะ
นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
เชียงราย
21
OBEC0022
พรวิภา ไชป้อ
บ้านสระ อำเภอเชียงม่วน
พะเยา
22
OBEC0023
สอาด หงษ์คำ
บ้านสันถนน
เชียงราย
23
OBEC0024
ปรัชญา จีระยา
บ้านสันถนน
เชียงราย
24
OBEC0025
ชูกิจ จี๋มะลิ
แม่แอบวิทยาคม
เชียงราย
25
OBEC0026
สายัณห์ จันทร์ธิบุญ
บ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168
เชียงราย
26
OBEC0027
นิรุตต์ เสาหิน
บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
พะเยา
27
OBEC0028
ปรีชา แบนประเสริฐ
บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
พะเยา
28
OBEC0029
ปิยะวุฒิ โนขัติมา
โรงเรียนบ้านยางขาม
พะเยา
29
OBEC0030
สมเกียรติ แสนป้อ
บ้านจุน
พะเยา
30
OBEC0031
วัลยา นาสาร
เชียงม่วนวิทยาคม
พะเยา
31
OBEC0032
ณัฐปภัสร์ ปริยาภัสร์
บ้านหัวดอย
เชียงราย
32
OBEC0033
พีระศักดิ์ สกุลเวช
บ้านหัวดอย
เชียงราย
33
OBEC0034
โยธิน สิทธิประเสริฐ
บ้านถ้ำ ตชด.
เชียงราย
34
OBEC0035
ศรัณยู ศรีสวัสดิ์
บ้านห้วยไร่สามัคคี
เชียงราย
35
OBEC0036
นรินทร์ทิพย์ ชำนาญยา
เชียงม่วนวิทยาคม
พะเยา
36
OBEC0037
ศราวุธ จันทร์ทอง
บ้านห้วยผึ้ง
เชียงราย
37
OBEC0038
เกษม เพียรทำ
บ้านสันติคีรี
เชียงราย
38
OBEC0039
ธนันชัย พิพิธพงศ์สันต์
บ้านสันติคีรี
เชียงราย
39
OBEC0040
จุฬาพร ส่งสิริฤทธิกุล
บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
เชียงราย
40
OBEC0041
พูนผล พิลาจันทร์
บ้านม่วงยาย
เชียงราย
41
OBEC0042
พิทยา สุขแจ่ม
โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"
ตาก
42
OBEC0043
นิตยา นวลนิ่ม
โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"
ตาก
43
OBEC0044
ณรงค์เดช กันทะเนตร
บ้านโป่ง
เชียงราย
44
OBEC0045
วนิดา มีสุข
ราชานุเคราะห์
พะเยา
45
OBEC0046
วิลัยพร หงุ่ยกระโทก
อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
พะเยา
46
OBEC0047
ชญาภา สร้อยสวิง
อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
พะเยา
47
OBEC0048
มณเฑียร ประเสริฐสังข์
บ้านปางมดแดง
พะเยา
48
OBEC0049
ภุมริน ยมหา
งำเมืองวิทยาคม
พะเยา
49
OBEC0050
วรกุล คำมะ
บ้านป่าบงแม่จัน
เชียงราย
50
OBEC0051
ณรงค์เดช หัตถกอง
บ้านจะคือ
เชียงราย
51
OBEC0052
ทศพล ธรรมปัญญา
สพป.เชียงราย เขต3
เชียงราย
52
OBEC0053
วรกานต์ ฟูแสง
สพป.เชียงราย เขต3
เชียงราย
53
OBEC0054
จิราภรณ์ บั้งเงิน
เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เชียงราย
54
OBEC0055
เบญ เครือสาร
เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เชียงราย
55
OBEC0056
ดนัย ไกรสร
บ้านเวียงพาน
เชียงราย
56
OBEC0058
ณัฐพงศ์ โกแสนตอ
จันจว้าวิทยาคม
เชียงราย
57
OBEC0059
มนต์ชัย สีปิน
พญาเม็งราย
เชียงราย
58
OBEC0060
ทวีพงษ์ ยศพิมสาร
อนุบาลเวียงแก่น
เชียงราย
59
OBEC0061
อัญชลี ทะวงศ์อารี
โรงเรียนพญาเม็งราย
เชียงราย
60
OBEC0062
กอบกิจ เมืองอินทร์
โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
เชียงราย
61
OBEC0063
มาลี มนาคม
ปล้องวิทยาคม
เชียงราย
62
OBEC0064
พิบูลย์ แสงทอง
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เชียงราย
63
OBEC0065
กลอยใจ สุทธิทรัพย์
แม่ลาววิทยาคม
เชียงราย
64
OBEC0066
ชัยพร ธรรมโยธิน
พะเยาประสาธน์วิทย์
พะเยา
65
OBEC0067
นิรุด ไชยเกษม
แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม
เชียงราย
66
OBEC0068
นิติกร จันทร์แก้ว
เวียงชัยวิทยาคม
เชียงราย
67
OBEC0069
ฉลอง อ่อนนวน
สพป.เชียงราย เขต 2
เชียงราย
68
OBEC0070
กุลภัส มาฟู
SRIPHONGOENWITTHAYA
เชียงราย
69
OBEC0071
ประทีป อินทนันชัย
โรงเรียนโรงช้างวิทยา
เชียงราย
70
OBEC0072
ภุมรา บุญประเสริฐ
บ้านพระนั่งดิน
พะเยา
71
OBEC0073
ศรัญญู ปัญญา
เทิงวิทยาคม
เชียงราย
72
OBEC0074
จิรภา พงษ์เกษ
บ้านพระนั่งดิน
พะเยา
73
OBEC0075
อุณากรรณ เขื่อนศิริ
ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ ๑๖๙
เชียงราย
74
OBEC0076
สันติ ออนสา
ชุมชนบ้านไม้ลุงขนมิตรภาพที่ ๑๖๙
เชียงราย
75
OBEC0077
สุรชาติ อินต๊ะรัตน์
อนุบาลจอมหมอกแก้ว
เชียงราย
76
OBEC0078
สุรศักดิ์ เบญจพลาภรณ์
อนุบาลแม่ลาว
เชียงราย
77
OBEC0079
เมธี นันต๊ะรัตน์
โป่งแพร่วิทยา
เชียงราย
78
OBEC0080
กมลลักษณ์ เชื้อเมืองพาน
ศรีโพธิ์เงินวิทยา
เชียงราย
79
OBEC0081
ประเวศน์ ขันตา
อนุบาลปง
พะเยา
80
OBEC0082
อนงค์นาฎ บัวแดง
สันกลางวิทยา
เชียงราย
81
OBEC0083
ทิพยเนตร ยะวัง
สันกลางวิทยา
เชียงราย
82
OBEC0084
ศุภลักษณ์ มโนใจ
อนุบาลแม่ลาว
เชียงราย
83
OBEC0085
วัชรินทร์ ศิริมังคลากุล
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
เชียงราย
84
OBEC0086
สราวุธ ชูหน้า
วังเจ้าวิทยาคม
ตาก
85
OBEC0087
วิสุทธิ์ ศิริมาตย์
ห้วยส้านยาววิทยา
เชียงราย
86
OBEC0088
ศุภฤกษ์ วงค์ลำดวน
วังเจ้าวิทยาคม
ตาก
87
OBEC0089
ชาญยุทธ พิริยสิทธิการ
พญาลอวิทยาคม
พะเยา
88
OBEC0090
ภัทระพล คนชม
เวียงห้าววิทยา
เชียงราย
89
OBEC0091
ขวัญมนัส แซ่ฉิน
โรงช้างวิทยา
เชียงราย
90
OBEC0092
ณัฐวุฒิ กันนา
ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
เชียงราย
91
OBEC0093
นาวิน กาวี
ถ้ำปินวิทยาคม
พะเยา
92
OBEC0094
ณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล
ดงเจนวิทยาคม
พะเยา
93
OBEC0095
สุรัฐชัย มโนใจ
ห้วยส้านยาววิทยา
เชียงราย
94
OBEC0096
วัชรศักดิ์ ชมภูใหล
บ้านห้วยมะซาง
เชียงราย
95
OBEC0097
บุญนิศา ชมภูใหล
โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
เชียงราย
96
OBEC0098
ปราการ ชัยชุมภู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
เชียงราย
97
OBEC0099
ภัทรานิชฐ์ ตาวงศ์ศรี
วัดถ้ำปลาวิทยาคม
เชียงราย
98
OBEC0100
ยุทธจักร เขียวอ้าย
สักสันเชียงใหม่วิทยาคม
เชียงราย
99
OBEC0101
จารุวัฒน์ ชูไว
ฝายกวางวิทยาคม
พะเยา
100
OBEC0102
ขวัญชัย อดุลย์ฐานานุศักดิ์
บ้านห้วยส้านพลับพลา
เชียงราย
101
OBEC0103
สุริยันต์ อินทเจริญศษนต์
ปัวพิทยา
พะเยา
102
OBEC0104
พิสมัย อินปั๋น
ปัวพิทยา
พะเยา
103
OBEC0105
ครองทรัพย์ พงษ์ด้วง
บ้านปง
พะเยา
104
OBEC0106
สุกันญา ตามสมัย
บ้านปง
พะเยา
105
OBEC0107
อุทัย ราษี
บ้านร่องส้าน
พะเยา
106
OBEC0108
ไพบูลย์ ภิญโญ
ปงรัชดาภิเษก
พะเยา
107
OBEC0109
นบพร พรมมา
หนองแรดวิทยา
เชียงราย
108
OBEC0110
เพชรา ถุงเงิน
หนองแรดวิทยา
เชียงราย
109
OBEC0111
ยศ กันทายวง
พะเยาพิทยาคม
พะเยา
110
OBEC0112
วัชระ การสมพจน์
พะเยาพิทยาคม
พะเยา
111
OBEC0113
กัลยา เป็กเครือ
ดอกคำใต้วิทยาคม
พะเยา
112
OBEC0114
สมควร ดะนัย
บ้านหัวทุ่ง
พะเยา
113
OBEC0115
ชยกร กิจรักษ์
บ้านโป่งเทวี
เชียงราย
114
OBEC0116
จักรพันธ์ เชื้อเมืองพาน
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
พะเยา
115
OBEC0117
สมาพร กิตตะ
อนุบาลแม่ขะจาน
เชียงราย
116
OBEC0118
สยมภู ขำทอง
โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
เชียงราย
117
OBEC0119
ปราการ เหมยเมืองแก้ว
โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
เชียงราย
118
OBEC0120
สุทัด จันทะสินธุ์
บ้านห้วยไคร้
เชียงราย
119
OBEC0121
กรณพัฒน์ ทิพย์อุโมงค์
อนุบาลเวียงป่าเป้า
เชียงราย
120
OBEC0122
สุทธิพงศ์ มั่นใจ
ป่างิ้ววิทยา
เชียงราย
121
OBEC0123
เสฏฐวงศ์ อินทะเรืองรุ่ง
บ้านห้วยไคร้
เชียงราย
122
OBEC0124
ณัฐวุฒิ มากสุข
อนุบาลเวียงป่าเป้า
เชียงราย
123
OBEC0125
อนุรักษ์ สักแกแก้ว
บ้านโป่งนก
เชียงราย
124
OBEC0126
ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิ่มนุช ผ่องใส
บ้านโป่งนก
เชียงราย
125
OBEC0127
อริสา ปัญจมา
บ้านแม่ยางมิ้น
เชียงราย
126
OBEC0128
ธนกฤต ใจดี
บ้านแม่ยางมิ้น
เชียงราย
127
OBEC0129
โยธิน ปงสนิทย์
บ้านห้วยน้ำเย็น
เชียงราย
128
OBEC0130
สุภาลินี คุณขยัน
บ้านห้วยน้ำเย็น
เชียงราย
129
OBEC0131
พัชราภรณ์ นิธิเจริญ
ไทยรัฐวิทยา 32 ( บ้าสาขันหอม )
เชียงราย
130
OBEC0132
นงลักษณ์ วรรณดี
ไทยรัฐวิทยา 32 ( บ้าสาขันหอม )
เชียงราย
131
OBEC0133
ศศิธร ทูลศิริ
บ้านฝั่งตื้น
เชียงราย
132
OBEC0134
วิมล พิทธวงค์
บ้านฝั่งตื้น
เชียงราย
133
OBEC0135
โสภณ งามดี
บ้านทุ่งม่าน
เชียงราย
134
OBEC0136
ภาณุพงศ์ รุ่งเรือง
บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
เชียงราย
135
OBEC0137
วชิระ ใจมั่น
เจดีย์หลวงพิทยา
เชียงราย
136
OBEC0138
พิพัฒน์ หมื่นโฮ้ง
เจดีย์หลวงพิทยา
เชียงราย
137
OBEC0139
รชฏ อิ่นคำ
บ้านทุ่งม่าน
เชียงราย
138
OBEC0140
ดวงพร ตันติโช
ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
เชียงราย
139
OBEC0141
ทวีศักดิ์ กาบปัญโญ
พานพิเศษพิทยา
เชียงราย
140
OBEC0142
ปาณิศา ก้อนละตา
ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
เชียงราย
141
OBEC0143
เมฆินทร์ อินต๊ะเสาร์
ร่องธารวิทยา
เชียงราย
142
OBEC0144
สวาท คำปิน
ร่องธารวิทยา
เชียงราย
143
OBEC0145
กฤษฎาพร เวียงลอ
บ้านพวงพยอม
พะเยา
144
OBEC0146
อารยา บุญตา
บ้านพวงพยอม
พะเยา
145
OBEC0147
มณธิชา คณะโจทย์
โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
เชียงราย
146
OBEC0148
วันวิสาข์ พุทธรักขิต
บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
เชียงราย
147
OBEC0149
วศิน มงคลสาร
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
เชียงราย
148
OBEC0150
นงลักษณ์ เพลินสุข
บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
เชียงราย
149
OBEC0151
ชูชาติ ชัยศรี
บ้านฮ่างต่ำ
เชียงราย
150
OBEC0152
ว่าที่ ร.ต. ธีระวุฒิ บุญญาศรี
บ้านฮ่างต่ำ
เชียงราย
151
OBEC0153
ประกอบ สนมฉ่ำ
อนุบาลแม่สรวย
เชียงราย
152
OBEC0154
บรรพต อินทะนันชัย
บ้านป่าบง
เชียงราย
153
OBEC0155
ภูมิใจ ลำพงษ์เหนือ
บ้านป่าบง
เชียงราย
154
OBEC0156
นริศรา ตั้งตัว
อนุบาลแม่สรวย
เชียงราย
155
OBEC0157
วุฒินันท์ โปทาวี
โป่งแพร่วิทยา
เชียงราย
156
OBEC0158
ณรงค์กร พลพิมพ์
พานพสกสวัสดิ์
เชียงราย
157
OBEC0159
กุลฑลี เทพศิริ
พานพสกสวัสดิ์
เชียงราย
158
OBEC0160
สุทิน ทาวงศ์
ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
เชียงราย
159
OBEC0161
พิภพ อุปการะ
ศรีสุนทรราษฎร์วิทยา
เชียงราย
160
OBEC0162
เอกชัย ท้าวปัญญา
ศรีสุนทรราษฎร์วิทยา
เชียงราย
161
OBEC0163
สุทอิทธ ภาหวานเสียง
ชุมชนบ้านสันจำปา
เชียงราย
162
OBEC0164
สุธีร์ สอนน้อย
บ้านวาวี
เชียงราย
163
OBEC0165
อนุพงษ์ สมศรี
บ้านวาวี
เชียงราย

 

 

จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 163 คน