สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

โรงเรียนที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย UniNet

จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

ลำดับ จังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน
1 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ดอยลานพิทยา
2 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 บ้านหัวดอย
3 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)
4 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 บ้านปางคึก
5 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
6 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 แม่ยาววิทยา
7 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อนุบาลหัวฝาย
8 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)
9 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 บ้านน้ำลัด
10 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อนุบาลเชียงราย
11 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)
12 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อนุบาลห้วยสัก
13 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา
14 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เวียงแก้ววิทยา
15 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 บ้านดอน
16 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อนุบาลเวียงชัย
17 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 บ้านเวียงดิม
18 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อนุบาลดงมหาวัน
19 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
20 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 บ้านห้วยหมากเอียก
21 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 บ้านห้วยขี้เหล็ก
22 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 บ้านป่าซางเหนือ
23 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 เวียงเชียงรุ้งวิทยา
24 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ห้วยพูลพิทยา
25 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด
26 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
27 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านป่าแงะ
28 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โรงช้างวิทยา
29 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ศรีโพธิ์เงินวิทยา
30 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านป่าบง
31 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สันหนองควาย
32 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ร่องธารวิทยา
33 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านโป่งแดง
34 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
35 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านฝั่งตื้น
36 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)
37 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เวียงห้าววิทยา
38 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สันกลางวิทยา
39 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ป่าแดงวิทยา
40 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อนุบาลจอมหมอกแก้ว
41 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อนุบาลแม่ลาว
42 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ห้วยส้านยาววิทยา
43 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านห้วยส้านพลับพลา
44 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โป่งแพร่วิทยา
45 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เจดีย์หลวงพิทยา
46 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านแม่ต๋ำ
47 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ท่าก๊อพลับพลาพิทยา
48 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
49 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชุมชนบ้านสันจำปา
50 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์
51 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อนุบาลแม่สรวย
52 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านวาวี
53 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โป่งกลางน้ำประชาสรรค์
54 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านห้วยไคร้
55 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านห้วยน้ำเย็น
56 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านห้วยมะซาง
57 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
58 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านแม่ยางมิ้น
59 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านโป่งเทวี
60 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านฮ่างต่ำ
61 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ป่างิ้ววิทยา
62 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม)
63 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อนุบาลแม่ขะจาน
64 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โป่งน้ำร้อนวิทยา
65 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 อนุบาลเวียงป่าเป้า
66 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านทุ่งม่าน
67 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 บ้านโป่งนก
68 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปูแกงอินทราราษฎร์อุปถัมภ์
69 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พานพสกสวัสดิ์
70 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ป่าตึงพิทยานุกูล
71 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านแม่แอบวิทยา
72 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชุมชนบ้านป่าสักน้อย
73 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน
74 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
75 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านขุนแม่บง(ตชด.)
76 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านใหม่พัฒนา
77 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)
78 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง)
79 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านแม่คี-หนองอ้อ
80 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านแม่สลองใน
81 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
82 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านใหม่สามัคคี
83 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านป่าบงแม่จัน
84 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านโป่งน้ำร้อน
85 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านห้วยมะหินฝน
86 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
87 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
88 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านสันกอง
89 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สันทราย(พรหมณีวิทยา)
90 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านเทอดไทย
91 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านห้วยไร่สามัคคี
92 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านกลาง
93 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านมนตรีวิทยา
94 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านผาเดื่อ
95 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านห้วยผึ้ง
96 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านป่าแดง
97 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
98 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านถ้ำ ตชด.
99 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านน้ำจำ
100 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านจ้อง
101 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)
102 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169
103 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านสันทราย
104 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านป่ายาง
105 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านเวียงพาน
106 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 อนุบาลแม่สาย(สายศิลปศาสตร์)
107 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านสันถนน
108 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านห้วยไคร้
109 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)
110 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)
111 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชุมชนบ้านต้าตลาด
112 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 บ้าทุ่งน้ำแพร่ป่าบง
113 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 บ้านป่าแดงห้วยหลวง
114 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 บ้านเมืองกาญจน์
115 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อนุบาลเชียงของ
116 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชุมชนบ้านศรีดอนชัย
117 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)
118 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สักสันเชียงใหม่วิทยาคม
119 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)
120 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)
121 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)
122 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ศรีดอนไชยวิทยา
123 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สันทรายงามวิทยา
124 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 หนองแรดวิทยา
125 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 สันสะลีกวิทยา
126 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ชุมชนบ้านสบเปา
127 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 บ้านไม้ยามิตรภาพที่168
128 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ขุนขวากพิทยา
129 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปางหัดสหศาสตร์
130 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปอวิทยา
131 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 บ้านหลู้
132 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 บ้านม่วงยาย
133 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 อนุบาลเวียงแก่น
134 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 บ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
135 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) ขุนตาลวิทยาคม
136 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) ยางฮอมวิทยาคม
137 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) บุญเรืองวิทยาคม
138 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) เชียงของวิทยาคม
139 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
140 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) บ้านแซววิทยาคม
141 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) เชียงแสนวิทยาคม
142 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
143 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) ปล้องวิทยาคม
144 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) เทิงวิทยาคม
145 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) ป่าแดดวิทยาคม
146 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) แม่ต๋ำวิทยา
147 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) ไม้ยาวิทยาคม
148 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) นครวิทยาคม
149 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) ดอนชัยวิทยาคม
150 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
151 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) สามัคคีวิทยาคม 2
152 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) ห้วยสักวิทยาคม
153 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) จันจว้าวิทยาคม
154 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) แม่จันวิทยาคม
155 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) สันติคีรีวิทยาคม
156 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) แม่สรวยวิทยาคม
157 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) วาวีวิทยาคม
158 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) วัดถ้ำปลาวิทยาคม
159 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
160 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) เวียงแก่นวิทยาคม
161 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) ดอนศิลาผางามวิทยาคม
162 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) เวียงชัยวิทยาคม
163 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
164 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) เวียงป่าเป้าวิทยาคม
165 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) พญาเม็งราย
166 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) พานพิทยาคม
167 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) พานพิเศษพิทยา
168 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) สามัคคีวิทยาคม
169 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) เม็งรายมหาราชวิทยาคม
170 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
171 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) เมืองเชียงราย (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย)
172 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) แม่เจดีย์วิทยาคม
173 เชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย) แม่ลาววิทยาคม
174 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บ้านดง
175 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์
176 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บ้านปิน
177 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บ้านค่า
178 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บ้านร่องจว้า
179 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บ้านจำไก่
180 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บ้านทุ่งต้นศรี
181 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บ้านอิงโค้ง
182 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บ้านจำป่าหวาย
183 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บ้านต๋อม
184 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บ้านสาง
185 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บ้านแม่กา
186 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
187 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บ้านแม่นาเรือใต้
188 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บ้านภูเงิน
189 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บ้านห้วยบง
190 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ชุมชนบ้านแม่ใส
191 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 อนุบาลพะเยา
192 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บ้านดงอินตา
193 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บ้านไร่อ้อย
194 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
195 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
196 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ชุมชนบ้านแม่สุก
197 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
198 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ไทยรัฐวิทยา 46
199 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 บ้านร่องห้า
200 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านจุน
201 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านร่องแมด
202 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านธาตุขิงแกง
203 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านปางป้อม
204 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านพวงพยอม
205 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านสักลอ
206 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านสักทุ่ง
207 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
208 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ชุมชนบ้านทุ่ง
209 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านยางขาม
210 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านปัว
211 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ชุมชนบ้านเชียงบาน
212 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านหัวทุ่ง
213 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านแม่ต๋ำ
214 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านผาลาด
215 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านแวนโค้ง
216 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านน้ำมิน
217 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านร่องส้าน
218 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านสบสา
219 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านพระนั่งดิน
220 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
221 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
222 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านสันปูเลย
223 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านปางมดแดง
224 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านจำบอน
225 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ชุมชนบ้านหลวง
226 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อนุบาลเชียงม่วน
227 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านสระ
228 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านขุนกำลัง
229 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านสบขาม
230 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านผาตั้ง
231 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อนุบาลปง
232 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านดู่
233 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ชุมชนบ้านบอน
234 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ราชานุเคราะห์
235 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
236 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านดอนไชยป่าแขม
237 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านปงใหม่
238 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ชุมชนบ้านหนองเลา
239 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านปง
240 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
241 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 บ้านดอนมูล
242 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ชุมชนบ้านห้วยลาน
243 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ราชประชานุเคราะห์ 24
244 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) พญาลอวิทยาคม
245 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) เชียงคำวิทยาคม
246 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) เชียงม่วนวิทยาคม
247 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) ถ้ำปินวิทยาคม
248 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) ขุนควรวิทยาคม
249 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) ปงพัฒนาวิทยาคม
250 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) ปงรัชดาภิเษก
251 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) ดงเจนวิทยาคม
252 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
253 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) ภูซางวิทยาคม
254 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) พะเยาประสาธน์วิทย์
255 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) ฟากกว๊านวิทยาคม
256 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) แม่ใจวิทยาคม
257 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) จุนวิทยาคม
258 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) ฝายกวางวิทยาคม
259 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) งำเมืองวิทยาคม
260 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) พะเยาพิทยาคม
261 พะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (พะเยา) ดอกคำใต้วิทยาคม
262 ตาก   โรงเรียนตากพิทยาคม
263 ตาก   โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 
264 ตาก   โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม
265 ตาก   โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม
266 ตาก   โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม
267 ตาก   โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
268 ตาก   โรงเรียนสามเงาวิทยาคม
269 ตาก   โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
270 ตาก   โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม
271 ตาก   โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"
272 ตาก   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55