สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

กำหนดการการประชุมในหัวข้อ "Uniet to School"

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
ณ  M Square ห้องประชุมคำมอกหลวง (ES1-518) ชั้น 5 อาคาร E – Park
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

 

เวลา กิจกรรม
เวลา 08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน หน้าห้องประชุมคำมอกหลวง (ES1-518) ชั้น 5 อาคาร E – Park
(พักอาหารว่างตามอัธยาศัย)
เวลา 08.45 – 09.00 น.

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
โดย     ผศ. วิชาญ เลิศวิภาตระกูล
        ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

       สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เวลา 09.00 – 11.00 น.

การอภิปราย เรื่อง "การบริการเครือข่าย UniNet กับสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

โดย 

  1. นายทวี ศรีบุศย์ดี
  2. นายอาทิตย์ ไชยชิต

     สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

เวลา 11.00 – 12.00 น.

การบรรยาย เรื่อง "Internet of thing กับการบริหารจัดการชั้นเรียน

โดย

  1. ผศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
  2. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

     คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น.

การอภิปราย เรื่อง “นโยบายสถานศึกษาด้าน ICT กับชุมชน

โดย

  1. นายพงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์
  2. ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ อ่อนเอื้อน   

     คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
     มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

เวลา 14.30 – 14.45 น. พักอาหารว่าง
เวลา 14.45 – 16.15 น.

การบรรยาย เรื่อง Thailand 4.0 : Urgent Needs for Smart School and Smart Student”

โดย    ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงค์

        สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง