สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (34th WUNCA)”ในหัวข้อ “UniNet to School”

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมีการแข่งขันทั้งด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การศึกษา ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้ทัดเทียมและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถสร้างอำนาจต่อรองกับนานาอารยะประเทศได้ การพัฒนาด้านการศึกษาและการวิจัยเป็นส่วนสำคัญมากที่สุด สามารถส่งผลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างและนำมาประยุกต์ใช้   เพื่อสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดมาใช้งาน ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นไปในรูปแบบก้าวกระโดด มีผลผลักดันทางด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาในหมู่อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยภายในประเทศ ในปัจจุบันการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Information Communication Technology) ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบัน การศึกษาและกับประเทศต่าง ๆ คือปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนในการรักษาสมดุลของสถานะระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายข้อมูล และระบบเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความตื่นตัว สามารถปรับปรุงและพัฒนาได้ตลอดเวลา

ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network : UniNet) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่าง สถาบันการศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชน ทำให้เกิดการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน และก่อให้เกิดการดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ อันจะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่ายดังกล่าว

 

ดังนั้น สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุมดศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (34th WUNCA)” ในหัวข้อ UniNet to School ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ  M Square ห้องประชุมคำมอกหลวง (ES1-518) ชั้น 5 อาคาร E – Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานซึ่งครู/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายจากโรงเรียน (สพฐ) ในเขต จ.เชียงงราย จ.พะเยา และพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปิง จ.ตาก ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกัน ซึ่งนอกจากนี้ยังจะเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่จะได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย อันจะก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

 

2. วัตถุประสงค์

 • เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก
 • เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software

 

3. หัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ

 • อภิปรายแนวทางของกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) อภิปรายและประชุมกลุ่มย่อยในการสร้างความร่วมมือ

 

4. วิธีการดำเนินงาน

 • ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" และร่วมกันอภิปรายเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
 • นำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย
 • การบรรยายพิเศษ

 

5. ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ครู/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน (สพฐ) ซึ่งเชื่อมต่ออยู่บนเครือข่าย UniNet จำนวน 268 แห่ง แห่งละ 2 คน ประกอบด้วย

  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

   • โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 จำนวน 26 แห่ง
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
   • โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 43 แห่ง
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
   • โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 จำนวน 40 แห่ง
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
   • โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จำนวน จำนวน 25 แห่ง
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
   • โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จำนวน 26 แห่ง
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
   • โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จำนวน 44 แห่ง
  • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา)
   • โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 57 แห่ง
  • โรงเรียนในเขตลุ่มน้ำปิง จ.ตาก จำนวน 11 แห่ง

 

6.ระยะเวลาดำเนินการ

จำนวน 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

 

7.สถานที่จัดงาน

ณ  M Square ห้องประชุมคำมอกหลวง (ES1-518) ชั้น 5 อาคาร E – Park
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
 • ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software จากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
 • สามารถกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของสถาบันการศึกษาจะได้รับประโยชน์ในการรับทราบเทคนิคการแก้ไขปัญหาด้านระบบเครือข่ายเบื้องต้น