สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet

UniNet To School

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ M Square ห้องประชุมคำมอกหลวง (ES1-518) ชั้น 5 อาคาร E – Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

UniNet to School

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุมดศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เห็นสมควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (34th WUNCA)” ในหัวข้อ UniNet to School ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ  M Square ห้องประชุมคำมอกหลวง (ES1-518) ชั้น 5 อาคาร E – Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานซึ่งครู/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายจากโรงเรียน (สพฐ) ในเขตพื้นที่ จ.เชียงราย จ.พะเยา และพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปิง จ.ตาก ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกัน ซึ่งนอกจากนี้ยังจะเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่จะได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย อันจะก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลโครงการ

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet)

เลขที่: 328 ชั้น 9 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร: 0-2354-5678

โทรสาร: 0-2354-5678 ต่อ 5012

email: wunca-sec@uni.net.th


Social

UniNet Thailand

WUNCA

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน

สถานที่จัดงาน M Square ห้องประชุมคำมอกหลวง (ES1-518)
ชั้น 5 อาคาร E – Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

โทร:0-5391-6402

>>แผนที่สถานที่จัดงานภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

>>แผนที่แสดงเส้นทางไปมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง