สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet

CIO&CTO Meeting

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ M Square ห้องประชุมพวงชมพู ห้องพู่ระหง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

CIO&CTO Meeting

การประชุมผู้บริหารศูนย์/สำนักคอมพิวเตอร์ของสถาบันการศึกษา ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครือข่ายแกนหลักในระดับจังหวัด จำนวน 89 แห่ง ทั่วประเทศ
(กลุ่มปิด)


ดำเนินการโดย

1) รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
2) ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูลอันจะก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ติดต่อสอบถาม

สอบถามข้อมูลโครงการ

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet)

เลขที่: 328 ชั้น 9 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทร: 0-2354-5678

โทรสาร: 0-2354-5678 ต่อ 5012

email: wunca-sec@uni.net.th


Social

UniNet Thailand

WUNCA

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จัดงาน

สถานที่จัดงาน M Square ห้องประชุม ห้องพวงชมพู ห้องพู่ระหง
อาคาร E – Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

โทร:0-5391-6402

>>แผนที่สถานที่จัดงานภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

>>แผนที่แสดงเส้นทางไปมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง