สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา :UniNet


 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าประชุม CIO&CTO

ลำดับ
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
องค์กร
ตำแหน่ง
1
CIO&CTO0001
กิตติ์ เธียรธโนปจัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
CIO&CTO0002
อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
3
CIO&CTO0003
ธีระ นรสิงห์
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
ผู้อำนวยการ
4
CIO&CTO0004
นิติ วิทยาวิโรจน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้อำนวยการ
5
CIO&CTO0006
ศักดา ปินตาวงค์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6
CIO&CTO0007
ชาญชัย กุศลจิตกรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ
7
CIO&CTO0008
ศุกรี อยู่สุข
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตแพร่
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
8
CIO&CTO0009
พลรบ สวัสดี
มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ Citcoms
9
CIO&CTO0010
จรรยา เหลียวตระกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ผู้อำนวยการ
10
CIO&CTO0011
ธนวัฒน์ พูลเขตนคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้อำนวยการ กองบริการเทคโนโลยีฯ
11
CIO&CTO0012
จิรวัฒน์ นนตระอุดร
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ครู, หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
12
CIO&CTO0013
ชานนท์ จันทราศรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
13
CIO&CTO0014
เสน่ห์ ศรีวิลัย
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ผู้อำนวยการ
14
CIO&CTO0015
สมหมาย สว่างศรี
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ผู้อำนวยการ
15
CIO&CTO0016
วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
16
CIO&CTO0017
วันชัย รัชตะสมบูรณ์
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ครูชำนาญการพิเศษ
17
CIO&CTO0018
อรรถโส ขำวิจิตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
18
CIO&CTO0019
เกวลี รังษีสุทธาภรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
19
CIO&CTO0020
พรเทพ จันทร์เพ็ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
20
CIO&CTO0021
สมภพ รอดอัมพร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
21
CIO&CTO0022
พงษ์พันธ์ ประพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
22
CIO&CTO0023
เอื้อน ปิ่นเงิน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์
23
CIO&CTO0024
ประกิจ บุญช่วย
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รักษาราชการแทนหัวฝ่ายวิศวกรรม สค.
24
CIO&CTO0025
ณรงค์ เกษตรภิบาล
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ผู้อำนวยการ