ลิงก์ถ่ายทอดสด

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33 (33rd WUNCA) ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 - 11.00 น.

https://www.youtube.com/channel/UCRcAz_C9iU8sY17_qcofZJw/live


บรรยายพิเศษ เรื่อง ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไทยด้วยวิจัยไอที

โดย รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ (ราชบัณฑิต)

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 - 12.00 น.

https://www.youtube.com/channel/UCRcAz_C9iU8sY17_qcofZJw/live


บรรยายพิเศษ เรื่อง UniNet พบมหาวิทยาลัย

โดย ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล (ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา)

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 - 14.30 น.

https://www.youtube.com/channel/UCaAgtk3XNfp4sc9AEW0FCDg/live


บรรยายพิเศษ เรื่อง การดำเนินการคดีที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โดย นายวสวัต ชวลิตธำรง (ผู้อำนวยการส่วนคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 สำนักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ)

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30 - 15.30 น.

https://www.youtube.com/channel/UCaAgtk3XNfp4sc9AEW0FCDg/live


เสวนา เรื่อง อนาคตของอินเตอร์เนทกับงานวิจัยและงานประยุกต์ที่เกิดใหม่

โดย

1. ดร.ยรรยง เต็งอำนวย (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

2. ผศ.เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

3. ผอ.ประไพพิศ มงคลรัตน์ (ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

4. ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

5. รศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

6. คุณอนุพงศ์ พรมใจสน (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

Moderator: ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.45 - 17.45 น.

https://www.youtube.com/channel/UCaAgtk3XNfp4sc9AEW0FCDg/live


บรรยาย เรื่อง How to prove our relevance – Library Assessment in Germany via BIX, the German Library Index

โดย Professor Dr.Simone Fühles-Ubach (Cologne University of Applied Sciences, Germany)

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 - 14.30 น.

https://www.youtube.com/channel/UCRcAz_C9iU8sY17_qcofZJw/live


บรรยาย เรื่อง Overview of Modern Technology Applications in Indian Libraries, Past and Present

โดย Mr. Suresh Sevangi (IDSA Library and Information Resources Division, New Delhi, India)

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.30 - 15.30 น.

https://www.youtube.com/channel/UCRcAz_C9iU8sY17_qcofZJw/live


บรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับจุดเปลี่ยนห้องสมุดในยุคดิจิทัล

โดย นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.45 – 16.45 น.

https://www.youtube.com/channel/UCRcAz_C9iU8sY17_qcofZJw/live


เสวนา เรื่อง อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ของ i-thesis ประสานความร่วมมืออย่างไร จึงจะมาเป็น i-thesis ปัญหาที่ประสบ/ อนาคต เป็นอย่างไร

โดย
1. นายธีรยุทธ์ โกสินทร์ (บริษัท FACGURE COMPANY LIMITED)

2. นายชีวิน ตินนังวัฒนะ (บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

3. นางสาวชนิดา จริยาพรพงศ์ (สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.45 – 17.45 น.

https://www.youtube.com/channel/UCRcAz_C9iU8sY17_qcofZJw/live


NOC & Campus Update

วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม 2559

เวลา 9.00 - 9.50 น.

https://www.youtube.com/channel/UCaAgtk3XNfp4sc9AEW0FCDg/live


Network monitoring and Management: A case study of BKNIX

โดย คุณกิตตินันท์ ศรีประเสริฐ (วิศวกร บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด)

วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.50 - 10.40 น.

https://www.youtube.com/channel/UCaAgtk3XNfp4sc9AEW0FCDg/live


Practices on DNS management and Domain Name Emerging Topics

โดย คุณจิรศักดิ์ จุลวัจน์ (System Engineer บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด)

วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.55 - 11.45 น.

https://www.youtube.com/channel/UCaAgtk3XNfp4sc9AEW0FCDg/live


Logging and Big data (Chula)

โดย ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 13.50 น.

https://www.youtube.com/channel/UCaAgtk3XNfp4sc9AEW0FCDg/live


ประสบการณ์การสร้างระบบวิชวลไลซ์ข้อมูลจราจรด้วย ELK และ D3 (Experiences in Traffic Logging and Visualization with ELK and D3.js)

โดย รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.50 - 14.40 น.

https://www.youtube.com/channel/UCaAgtk3XNfp4sc9AEW0FCDg/live


การเสวนา เรื่อง เมื่อจะวางเครือข่ายต้องมี กว.ท่านคิดเห็นอย่างไร?

Panellist:
1. ดร.ยรรยง เต็งอำนวย (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
2. รศ.ดร.วรา วราวิทย์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
3. นายอุดม ลิ้มมีโชคชัย (บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด)
4. ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิ (บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน))

Moderator: รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.55 - 16.35 น.

https://www.youtube.com/channel/UCaAgtk3XNfp4sc9AEW0FCDg/live


Digital Asset Management: Content Distribution and Access

Panellist:
1. ดร.เชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดา (สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

2. คุณเอกลักษณ์ ทองใหญ่ (บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด)

Moderator: ดร.บรรพต สร้อยศรี (สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 - 10.40 น.

https://www.youtube.com/channel/UCRcAz_C9iU8sY17_qcofZJw/live


Digital Marketing: Digital Age (Using in the Library)

โดย อ.ไกรวิน วัฒนะรัตน์ (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.55 - 11.45 น.

https://www.youtube.com/channel/UCRcAz_C9iU8sY17_qcofZJw/live


Resource Center: 21st Century Teaching & Learning

Panellist: 

1. ผศ.(พิเศษ) ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ สถาบันพัฒนา (สุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล)

2. อ.ดร.จารุวัส หนูทอง (วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

3. ดร.อภิภู สิทธิภูมงคล (หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล)

Moderator:

ดร.บรรพต สร้อยศรี (สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 - 14.40 น.

https://www.youtube.com/channel/UCRcAz_C9iU8sY17_qcofZJw/live


Using HD Production in The Classroom and TV Studio: Learning/Teaching & Broadcasting

Panellist:

1. ผศ.ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

2. รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล (คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

Moderator :

อ.ดร.อาคีรา ราชเวียง (สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์)

วันพฤหัสที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.55 - 16.35 น.

https://www.youtube.com/channel/UCRcAz_C9iU8sY17_qcofZJw/live


แนะนำโครงข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย

โดย ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล (ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา)

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.45 - 9.30 น.

https://www.youtube.com/channel/UCaAgtk3XNfp4sc9AEW0FCDg/live


การเสวนา เรื่อง การบริการเครือข่าย UniNet กับสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย

1. นายทวี ศรีบุศย์ดี (UniNet)

2. นายอาทิตย์ ไชยชิต (UniNet)

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 - 11.00 น.

https://www.youtube.com/channel/UCaAgtk3XNfp4sc9AEW0FCDg/live


การบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่

โดย ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย)

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.15 - 12.15 น.

https://www.youtube.com/channel/UCaAgtk3XNfp4sc9AEW0FCDg/live


การบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายสถานศึกษาด้าน ICT กับชุมชน

โดย

1. อาจารย์เสรี ชิโนดม (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว)

2. อาจารย์พงช์ศนัญ ชาญชัยชิณวรฒ์ (ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว)

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.15 - 14.45 น.

https://www.youtube.com/channel/UCaAgtk3XNfp4sc9AEW0FCDg/live


การอภิปราย เรื่อง การสอบปริมาณมากด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยระบบออฟไลน์ และการใช้งานคลังข้อสอบในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18

โดย
1. นายจาฤภณ ศรีวิรัญ (ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต18)

2. นายนิพนธ์ การเพียร (ครูชำนาญการ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร)

3. นายชลิต วรนาม (ครู โรงเรียนเกาะสีชัง)

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 - 16.30 น.

https://www.youtube.com/channel/UCaAgtk3XNfp4sc9AEW0FCDg/live


Flipped Classroom: Smart Classroom, Digital Classroom, Interactive Classroom

Panellist:
1. รศ.ดร.กุณฑินี มณีรัตน์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

2. นายกุลเชษฐ์ เล็กประยูร (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)

3. ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ (คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา)

Moderator: รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 - 11.00 น.

https://www.youtube.com/channel/UCRcAz_C9iU8sY17_qcofZJw/live


Flipped Library: Collaboration Hub (Library Today)

Panellist : 
1. คุณนฤมล กิจไพศาลรัตนา (ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

2. คุณสุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ (ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย)

3. คุณปรียาพร ฤกษ์พินัย (หอสมุดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์หาวิทยาลัย)

Moderator: ผศ.ดร.สุกัญญา สมไพบูลย์ (คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.15 - 12.15 น.

https://www.youtube.com/channel/UCRcAz_C9iU8sY17_qcofZJw/live


raspberry for green library มาทำห้องสมุดสีเขียวด้วย raspberry กันเถอะ

โดย นายจีระพล คุ่มเคี่ยม (สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.15 - 14.15 น.

https://www.youtube.com/channel/UCRcAz_C9iU8sY17_qcofZJw/live


KMUTT-LM Mobile App

โดย
1. นายณัฐพล อัศววายุโยธิน

2. นางสาวพิมลมาศ พรรณบัว (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.15 - 15.15 น.

https://www.youtube.com/channel/UCRcAz_C9iU8sY17_qcofZJw/live

ผู้สนับสนุน