WUNCA 31
 

 ความเคลื่อนไหว 
 
     


     
     
 
 


 

 Hacked By 1!tt13 

 
     

Hacked By 1!tt13

LoL

 

>>>N00B<<<
Under Controled
By
1!tt13

 

Welcome to Myanmar

     
 
 


 

 Hacked By 1!tt13 

 
      Hacked By 1!tt13

Hacked By 1!tt13

Just Tesing .... Check Your Security

     
 
 


 

 ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดบรรยากาศและการบรรยาย 

 
     

รับชมการถ่ายทอดสด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 31"
ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฏาคม 2558 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  จังหวัดสงขลา

2 ช่องทางดังนี้
 

วันที่ 22,23,24 ก.ค. 58          รับชมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์        วันที่ 22 ก.ค. 58           รับชมผ่านโทรศัพท์มือถือ

วันที่ 23 ก.ค. 58                     รับชมผ่านโทรศัพท์มือถือ            วันที่ 24 ก.ค. 58           รับชมผ่านโทรศัพท์มือถือ

     
 
 


 

 กำหนดการ 31st WUNCA 

 
     

วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
 25 พ.ค. 58 – 30 มิ.ย. 58  - เปิดรับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์  
 15 มิ.ย. 58 – 8 ก.ค. 58   - ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงาน จากต้นสังกัดพร้อมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 - ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิเข้าร่วมประชุม
 - หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัดกลับมา สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดรายชื่อออก
 15 มิ.ย. 58 – 10 ก.ค. 58  - ลงทะเบียนร่วมอบรม Workshop  - ลงทะเบียนจนกว่าจะเต็ม
 22-24 ก.ค. 58  - งานประชุมเชิงปฏิบัติการ 31st WUNCA  
     
 
 


 

 แนะนำจังหวัดสงขลา 

 
     


               สงขลา  เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในทุกด้าน  ทั้งด้านท่องเที่ยวซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่ขึ้นชื่อหลายแห่งอาทิ  หาดสมิหลา  และมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่โดยรอบทะเลสาบสงขลา  ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มายาวนานนับ 1,000 ปี  ซึ่งทุกวันนี้ยังมีการอนุรักษ์แหล่งสำคัญต่างๆ ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และโบราณคดีไว้เป็นอย่างดี  เช่น  ในย่านเมืองเก่าสงขลา  และตามวัดวาอารามต่างๆ  ซึ่งหลักฐานต่างๆ เหล่านี้เองที่ชี้ให้เห็นว่าผู้คนชาวสงขลาจากอดีตถึงปัจจุบันได้ตั้งหลักแหล่งที่อยู่อาศัยกันมาแบบผสมผสานในหลายๆ วัฒนธรรมทั้งไทย  จีน  และแขก  โดยการอยู่ร่วมกันอย่างโอบอ้อมอารี

                ปัจจุบัน  สงขลาเป็นแหล่งความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมีอำเภอหาดใหญ่เป็นหัวเมืองเศรษฐกิจสำคัญ  เป็นชุมทางรถไฟ  สายการบิน  สงขลาเป็นเมืองท่าเรือน้ำลึกและเมืองชายแดนที่เจริญรุ่งเรืองทางการค้า  เป็นเมืองที่มีการประมง ทั้งประมงพื้นบ้านและประมงน้ำลึก  และเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญโดยเฉพาะ  ยางพารา  พืชเศรษฐกิจของภาคใต้  นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียง

                ในความพร้อมของสงขลาในทุกๆ ด้านนี้เองที่ทำให้จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่ก้าวไกลและมีอนาคต  ทั้งในด้านท่องเที่ยว  เกษตรกรรม  การค้าและอื่นๆ  และพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าเข้าสู่ปีเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปี พ.ศ. 2558 อย่างเต็มภาคภูมิ

     
 
 


 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดแถลงข่าว 5 กิจกรรมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในปี 2558 

 
     

                       เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดแถลงข่าว 5 กิจกรรมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในปี 2558 คือ งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี 2558 "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" กิจกรรมราชภัฏวิชาการ ปี 2558 งานประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกิจกรรมบนเครื่อข่ายสารสนเทศ(WUNCA) ครั้งที่ 31 งานประชุมประชุมวิชาการระดับชาติ "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาวิจัยครั้งที่ 3" และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IMT-GT 2015 ซึ่งการแถลงข่าวในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดีจากสื่อมวลชน  

อ้างอิงจาก: http://www.skru.ac.th/view_photo/photo.php?album=2015021701
     
 
 


 

 มรภ.สงขลา พร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายสารสนเทศ ครั้งที่ 31 

 
     

   WUNCA 31 @ SKRU

               มรภ.สงขลา รับไม้ต่อ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา “วันก้า” ครั้งที่ 31 เร่งเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้ร่วมงานจากภาครัฐและเอกชนกว่าพันคน เทียบเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศถ่ายทอดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี

               ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา ร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Workshop on UniNet Network and Computer Application) WUNCA หรือ “วันก้า” ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ณ มรภ.สงขลา ต่อจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เจ้าภาพครั้งที่ 30 ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการกำหนดแนวทางการทำงานในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯ การศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างกลุ่มสมาชิกเครือข่ายที่ได้ไปทดลองปฏิบัติ หรือวิจัย จนได้ผลดี ประสบความสำเร็จใช้ในงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ก็นำความรู้เหล่านั้นมาถ่ายทอดให้สมาชิกได้รับทราบ ได้ทดลอง ได้ปฏิบัติจริงบนอุปกรณ์เทคโนโลยีเครือข่ายหลากหลายชนิด นอกจากนี้ ยังได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วย

              ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา กล่าวว่า สกอ. ได้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network : UniNet) เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน โรงเรียน โดยกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค และชุมชน ซึ่ง มรภ.สงขลา มีปรัชญาว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางหรือ HUB ของ UniNet ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระหว่างโรงเรียนต่างๆ ไปยัง Uninet รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เช่น สงขลา สตูล พัทลุง ถือเป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษา และดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาร่วมกัน ทั้งด้านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนข้อมูล ถ่ายทอดความรู้และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างๆ อันเป็นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ รวมทั้งได้รวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกเพื่อทำการศึกษาและวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษา เพื่อให้เท่าทันนานาประเทศ ดังนั้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลาการที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “วันก้า” ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสมาชิกของเครือข่าย UniNet จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในครั้งที่ 31 นี้ มรภ.สงขลา ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ ถือเป็นโอกาสดีของชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ และมีได้โอกาสต้อนรับกลุ่มเพื่อนสมาชิกเครือข่ายที่เดินทางมาจากภาคต่างๆ ของประเทศจำนวนกว่าร้อยคน ซึ่งเดินทางมาพักที่สงขลา มาจับจ่ายซื้อสินค้าพื้นเมือง ลองชิมอาหารปักษ์ใต้และท่องเที่ยว ถือเป็นโอกาสที่ดีของชาวสงขลาทั้งในทางเศรษฐกิจและการศึกษา

               “ต้องขอขอบคุณ สกอ. ที่เห็นความสำคัญ ให้ความไว้วางใจ และให้โอกาส มรภ.สงขลา ได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของ มรภ.สงขลา ที่ได้มีโอกาสจัดงานทางวิชาการร่วมกับ สกอ. ซึ่งมหาวิทยาลัยเองก็จะต้องเตรียมพร้อมในหลายๆ ด้าน เพื่อให้การจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 31 ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด” ผศ.ดร.อำนาจ กล่าว

อ้างอิงจาก: http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000018349

     
 
 


 

 Hacked By 1!tt13 

 
     

Hacked By 1!tt13

LoL

 

>>>N00B<<<
Under Controled
By
1!tt13

 

Welcome to Myanmar

     
 
 


 

  

 
      Hacked By 1!tt13

Hacked By 1!tt13

Just Tesing .... Check Your Security

     
 
 


 

  

 
      Hacked By 1!tt13

Hacked By 1!tt13

Just Tesing .... Check Your Security