WUNCA 31
 

 ความเคลื่อนไหว 
 
     


     
     
 
 


 

 ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดบรรยากาศและการบรรยาย 

 
     

รับชมการถ่ายทอดสด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 31"
ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฏาคม 2558 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  จังหวัดสงขลา

2 ช่องทางดังนี้
 

วันที่ 22,23,24 ก.ค. 58          รับชมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์        วันที่ 22 ก.ค. 58           รับชมผ่านโทรศัพท์มือถือ

วันที่ 23 ก.ค. 58                     รับชมผ่านโทรศัพท์มือถือ            วันที่ 24 ก.ค. 58           รับชมผ่านโทรศัพท์มือถือ

     
 
 


 

 กำหนดการ 31st WUNCA 

 
     

วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
 25 พ.ค. 58 – 30 มิ.ย. 58  - เปิดรับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์  
 15 มิ.ย. 58 – 8 ก.ค. 58   - ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงาน จากต้นสังกัดพร้อมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 - ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิเข้าร่วมประชุม
 - หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัดกลับมา สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดรายชื่อออก
 15 มิ.ย. 58 – 10 ก.ค. 58  - ลงทะเบียนร่วมอบรม Workshop  - ลงทะเบียนจนกว่าจะเต็ม
 22-24 ก.ค. 58  - งานประชุมเชิงปฏิบัติการ 31st WUNCA  
     
 
 


 

 แนะนำจังหวัดสงขลา 

 
     


               สงขลา  เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในทุกด้าน  ทั้งด้านท่องเที่ยวซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่ขึ้นชื่อหลายแห่งอาทิ  หาดสมิหลา  และมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่โดยรอบทะเลสาบสงขลา  ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มายาวนานนับ 1,000 ปี  ซึ่งทุกวันนี้ยังมีการอนุรักษ์แหล่งสำคัญต่างๆ ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และโบราณคดีไว้เป็นอย่างดี  เช่น  ในย่านเมืองเก่าสงขลา  และตามวัดวาอารามต่างๆ  ซึ่งหลักฐานต่างๆ เหล่านี้เองที่ชี้ให้เห็นว่าผู้คนชาวสงขลาจากอดีตถึงปัจจุบันได้ตั้งหลักแหล่งที่อยู่อาศัยกันมาแบบผสมผสานในหลายๆ วัฒนธรรมทั้งไทย  จีน  และแขก  โดยการอยู่ร่วมกันอย่างโอบอ้อมอารี

                ปัจจุบัน  สงขลาเป็นแหล่งความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมีอำเภอหาดใหญ่เป็นหัวเมืองเศรษฐกิจสำคัญ  เป็นชุมทางรถไฟ  สายการบิน  สงขลาเป็นเมืองท่าเรือน้ำลึกและเมืองชายแดนที่เจริญรุ่งเรืองทางการค้า  เป็นเมืองที่มีการประมง ทั้งประมงพื้นบ้านและประมงน้ำลึก  และเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญโดยเฉพาะ  ยางพารา  พืชเศรษฐกิจของภาคใต้  นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียง

                ในความพร้อมของสงขลาในทุกๆ ด้านนี้เองที่ทำให้จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่ก้าวไกลและมีอนาคต  ทั้งในด้านท่องเที่ยว  เกษตรกรรม  การค้าและอื่นๆ  และพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าเข้าสู่ปีเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปี พ.ศ. 2558 อย่างเต็มภาคภูมิ

     
 
 


 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดแถลงข่าว 5 กิจกรรมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในปี 2558 

 
     

                       เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดแถลงข่าว 5 กิจกรรมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในปี 2558 คือ งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี 2558 "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" กิจกรรมราชภัฏวิชาการ ปี 2558 งานประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกิจกรรมบนเครื่อข่ายสารสนเทศ(WUNCA) ครั้งที่ 31 งานประชุมประชุมวิชาการระดับชาติ "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาวิจัยครั้งที่ 3" และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IMT-GT 2015 ซึ่งการแถลงข่าวในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดีจากสื่อมวลชน  

อ้างอิงจาก: http://www.skru.ac.th/view_photo/photo.php?album=2015021701