WUNCA 31
 

 ความเคลื่อนไหว 
 
     


     
     
 
 


 

 ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดบรรยากาศและการบรรยาย 

 
     

รับชมการถ่ายทอดสด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 31"
ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฏาคม 2558 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  จังหวัดสงขลา

2 ช่องทางดังนี้
 

วันที่ 22,23,24 ก.ค. 58          รับชมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์        วันที่ 22 ก.ค. 58           รับชมผ่านโทรศัพท์มือถือ

วันที่ 23 ก.ค. 58                     รับชมผ่านโทรศัพท์มือถือ            วันที่ 24 ก.ค. 58           รับชมผ่านโทรศัพท์มือถือ

     
 
 


 

 กำหนดการ 31st WUNCA 

 
     

วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
 25 พ.ค. 58 – 30 มิ.ย. 58  - เปิดรับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์  
 15 มิ.ย. 58 – 8 ก.ค. 58   - ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงาน จากต้นสังกัดพร้อมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 - ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิเข้าร่วมประชุม
 - หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่งหนังสือยืนยันจากต้นสังกัดกลับมา สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดรายชื่อออก
 15 มิ.ย. 58 – 10 ก.ค. 58  - ลงทะเบียนร่วมอบรม Workshop  - ลงทะเบียนจนกว่าจะเต็ม
 22-24 ก.ค. 58  - งานประชุมเชิงปฏิบัติการ 31st WUNCA  
     
 
 


 

 แนะนำจังหวัดสงขลา 

 
     


               สงขลา  เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในทุกด้าน  ทั้งด้านท่องเที่ยวซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลที่ขึ้นชื่อหลายแห่งอาทิ  หาดสมิหลา  และมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่โดยรอบทะเลสาบสงขลา  ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มายาวนานนับ 1,000 ปี  ซึ่งทุกวันนี้ยังมีการอนุรักษ์แหล่งสำคัญต่างๆ ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และโบราณคดีไว้เป็นอย่างดี  เช่น  ในย่านเมืองเก่าสงขลา  และตามวัดวาอารามต่างๆ  ซึ่งหลักฐานต่างๆ เหล่านี้เองที่ชี้ให้เห็นว่าผู้คนชาวสงขลาจากอดีตถึงปัจจุบันได้ตั้งหลักแหล่งที่อยู่อาศัยกันมาแบบผสมผสานในหลายๆ วัฒนธรรมทั้งไทย  จีน  และแขก  โดยการอยู่ร่วมกันอย่างโอบอ้อมอารี

                ปัจจุบัน  สงขลาเป็นแหล่งความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมีอำเภอหาดใหญ่เป็นหัวเมืองเศรษฐกิจสำคัญ  เป็นชุมทางรถไฟ  สายการบิน  สงขลาเป็นเมืองท่าเรือน้ำลึกและเมืองชายแดนที่เจริญรุ่งเรืองทางการค้า  เป็นเมืองที่มีการประมง ทั้งประมงพื้นบ้านและประมงน้ำลึก  และเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญโดยเฉพาะ  ยางพารา  พืชเศรษฐกิจของภาคใต้  นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่มีมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียง

                ในความพร้อมของสงขลาในทุกๆ ด้านนี้เองที่ทำให้จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่ก้าวไกลและมีอนาคต  ทั้งในด้านท่องเที่ยว  เกษตรกรรม  การค้าและอื่นๆ  และพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าเข้าสู่ปีเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปี พ.ศ. 2558 อย่างเต็มภาคภูมิ

     
 
 


 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดแถลงข่าว 5 กิจกรรมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในปี 2558 

 
     

                       เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดแถลงข่าว 5 กิจกรรมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในปี 2558 คือ งานวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี 2558 "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558" กิจกรรมราชภัฏวิชาการ ปี 2558 งานประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานกิจกรรมบนเครื่อข่ายสารสนเทศ(WUNCA) ครั้งที่ 31 งานประชุมประชุมวิชาการระดับชาติ "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาวิจัยครั้งที่ 3" และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IMT-GT 2015 ซึ่งการแถลงข่าวในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนอย่างดีจากสื่อมวลชน  

อ้างอิงจาก: http://www.skru.ac.th/view_photo/photo.php?album=2015021701
     
 
 


 

 มรภ.สงขลา พร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมเครือข่ายสารสนเทศ ครั้งที่ 31 

 
     

   WUNCA 31 @ SKRU

               มรภ.สงขลา รับไม้ต่อ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา “วันก้า” ครั้งที่ 31 เร่งเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้ร่วมงานจากภาครัฐและเอกชนกว่าพันคน เทียบเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศถ่ายทอดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี

               ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา ร่วมกับสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Workshop on UniNet Network and Computer Application) WUNCA หรือ “วันก้า” ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ณ มรภ.สงขลา ต่อจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เจ้าภาพครั้งที่ 30 ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการกำหนดแนวทางการทำงานในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯ การศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างกลุ่มสมาชิกเครือข่ายที่ได้ไปทดลองปฏิบัติ หรือวิจัย จนได้ผลดี ประสบความสำเร็จใช้ในงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ก็นำความรู้เหล่านั้นมาถ่ายทอดให้สมาชิกได้รับทราบ ได้ทดลอง ได้ปฏิบัติจริงบนอุปกรณ์เทคโนโลยีเครือข่ายหลากหลายชนิด นอกจากนี้ ยังได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วย

              ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา กล่าวว่า สกอ. ได้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Inter-University Network : UniNet) เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบัน โรงเรียน โดยกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค และชุมชน ซึ่ง มรภ.สงขลา มีปรัชญาว่าเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นศูนย์กลางหรือ HUB ของ UniNet ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระหว่างโรงเรียนต่างๆ ไปยัง Uninet รวมถึงการเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เช่น สงขลา สตูล พัทลุง ถือเป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษา และดำเนินกิจกรรมทางการศึกษาร่วมกัน ทั้งด้านการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนข้อมูล ถ่ายทอดความรู้และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างๆ อันเป็นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ รวมทั้งได้รวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกเพื่อทำการศึกษาและวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการศึกษา เพื่อให้เท่าทันนานาประเทศ ดังนั้น เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลาการที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “วันก้า” ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสมาชิกของเครือข่าย UniNet จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งในครั้งที่ 31 นี้ มรภ.สงขลา ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ ถือเป็นโอกาสดีของชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ และมีได้โอกาสต้อนรับกลุ่มเพื่อนสมาชิกเครือข่ายที่เดินทางมาจากภาคต่างๆ ของประเทศจำนวนกว่าร้อยคน ซึ่งเดินทางมาพักที่สงขลา มาจับจ่ายซื้อสินค้าพื้นเมือง ลองชิมอาหารปักษ์ใต้และท่องเที่ยว ถือเป็นโอกาสที่ดีของชาวสงขลาทั้งในทางเศรษฐกิจและการศึกษา

               “ต้องขอขอบคุณ สกอ. ที่เห็นความสำคัญ ให้ความไว้วางใจ และให้โอกาส มรภ.สงขลา ได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของ มรภ.สงขลา ที่ได้มีโอกาสจัดงานทางวิชาการร่วมกับ สกอ. ซึ่งมหาวิทยาลัยเองก็จะต้องเตรียมพร้อมในหลายๆ ด้าน เพื่อให้การจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 31 ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด” ผศ.ดร.อำนาจ กล่าว

อ้างอิงจาก: http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000018349