หลักการและเหตุผล

       ปัจจุบัน ประเทศต่างๆทั่วโลกมีการแข่งขันทั้งด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจการศึกษา ตลอดจนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ทัดเทียม และยั่งยืนอย่างต่อ เนื่องเพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา เศรษฐกิจ สามารถสร้าง อำนาจต่อรองกับนานาอารยะประเทศได้การพัฒนา ด้านการศึกษาและการวิจัยเป็นส่วน สำคัญมากที่สุด สามารถส่งผลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างและนำมาประยุกต์ ใช้   เพื่อ สรรหาสิ่งที่ดีที่สุดมาใช้งาน ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็น ไปในรูปแบบก้าว กระโดด มีผลผลักดันทางด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาในหมู่อาจารย์นักศึกษาและนักวิจัย ภายในประเทศ ในปัจจุบัน การพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการ ศึกษา(Information CommunicationTechnology)ดังนั้นการวิจัย และพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบัน การศึกษาและกับ ประเทศต่างๆคือปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนในการรักษาสมดุลของสถานะระบบเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายข้อมูลและระบบเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความตื่น ตัวสามารถปรับปรุงและ พัฒนาได้ตลอดเวลา


Sponser
Badge

WiFi

Platinum Plus

Platinum

Gold Plus

Gold

Silver