ประชาสัมพันธ์การขอใช้บริการรถรับส่ง
ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดบรรยากาศและการบรรยาย

รับชมการถ่ายทอดสด
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา  ครั้งที่ 30"
ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  

กำหนดการ

กำหนดการการลงทะเบียน 30th WUNCA

 

วันที่

รายละเอียด

หมายเหตุ

17 พ.ย. 57 – 24 ธ.ค. 57 เปิดรับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์  
1 ธ.ค. 57 – 26 ธ.ค. 57 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
 จัด ส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงานจากต้นสังกัดพร้อมแนบ
รายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิเข้าร่วมประชุม
หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังไม่ได้จัดส่ง
หนังสือยืนยันจากต้นสังกัดกลับมา
สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิในการคัดรายชื่อออก
22 ธ.ค. 57 – 9 ม.ค. 58  ลงทะเบียนร่วมอบรม Workshop ลงทะเบียนจนกว่าจะเต็ม
21-23 ม.ค. 58 งานประชุมเชิงปฏิบัติการ 30th WUNCA  กำหนดการ วันที่ 21 - 23 ม.ค. 2558 

 

ความเคลื่อนไหว WUNCA 30

   

ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียน Workshop

       เนื่องจากระบบลงทะเบียน Workshop ได้ปิดให้ลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 ผู้จัดงานจึงขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียนในแต่ละ Workshop ให้สามารถเข้าห้องอบรมได้ก่อน ทั้งนี้ หากท่านใดที่ลงทะเบียนไม่ทันและประสงค์จะเข้าร่วม Workshop กรุณาติดต่อขอลงทะเบียนสำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรมได้ที่หน้าห้องอบรมโดยตรง อนึ่ง สิทธิขาดในการพิจารณารับคนเข้าร่วมอบรมเพิ่มเติมเป็นของคณะวิทยากร

ขออภัยในความไม่สะดวก
คณะผู้จัดงาน

ประกาศ เรื่อง แจ้งข้อกำหนดการลงทะเบียนในวันงาน

1. สำหรับผู้เข้าร่วมงาน WUNCA ที่สถานะอนุมัติแล้ว สามารถมาลงทะเบียน ในวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      1.1 สิ่งที่ต้องนำมาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อมปรากฎรูปของท่านในบัตรนั้น
      1.2 ไม่รับลงทะเบียนแทนกัน ทุกท่านต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองที่หน้างาน ณ จุดลงทะเบียน
2. สำหรับผู้ที่สถานะ “ไม่อนุมัติ” หรือ “ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน” กรุณาลงทะเบียน ณ จุด Walk In หรือจุดที่เจ้าภาพจัดเอาไว้ ณ บริเวณชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ผู้ร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยฯ จะต้องมีสถานภาพอนุมัติแล้วเท่านั้น แต่เนื่องจากของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์ในการแจกผู้ที่มาลงทะเบียนก่อน

ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
คณะผู้จัดงาน

Sponser
Badge

WiFi

Platinum Plus

Platinum

Gold Plus

Gold

Silver