การจัดส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วมงาน

ประกาศ เรื่อง การจัดส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วมงาน

เรียนผู้เข้างาน 29th WUNCA ทุกท่าน

ฝ่ายระบบลงทะเบียนใคร่ขอให้ผู้เข้าร่วมงาน 29th WUNCA ที่จัดส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วมงานภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2557 โปรดดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการปรับเปลี่ยนสถานะการลงทะเบียนของท่านให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวฝ่ายระบบลงทะเบียนจะไม่สามารถแก้ไขสถานะของท่านได้ และขอให้ท่านไปลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียนที่กำหนดไว้ต่อไป ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ thailis-noc@uni.net.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ฝ่ายระบบลงทะเบียน

Sponsor


WiFi & Badge