ตารางรถรับส่ง Shuttle Bus

575794-img-21

ตารางวัน เวลา รับ – ส่งผู้เข้าประชุมที่ไม่มีรถ (เฉพาะผู้ที่พักโรงแรมขวัญมอ เท่านั้น)

วันที่ เวลารถออก ต้นทาง ปลายทาง
8  ก.ค. 57 08.30 น. อาคารขวัญมอ อาคารพจน์ สารสิน
18.00 น. อาคารพจน์ สารสิน หอประชุมเอนกประสงค์ กาญจนาภิเษก
20.15 น. หอประชุมเอนกประสงค์ กาญจนาภิเษก อาคารขวัญมอ
9  ก.ค. 57 08.30 น. อาคารขวัญมอ อาคารพจน์ สารสิน
17.00 น. อาคารพจน์ สารสิน อาคารขวัญมอ
10  ก.ค. 57 08.30 น. อาคารขวัญมอ อาคารพจน์ สารสิน
 อาคารพจน์ สารสิน  สนามบินขอนแก่น ** ติดต่อสอบถาม
โทร.089-6181516 **

ผู้ประสานงาน : นางอรอุมา  แอมนนท์   โทร. 089 – 6181516
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แบบแจ้งความประสงค์รถรับ – ส่ง

Sponsor


WiFi & Badge