wunca 22 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน PDF Print E-mail
  
Monday, 11 August 2008 11:22

 

หนังสือเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ

 

- อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ- อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา- อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล- อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง- อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ- อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี- อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี- อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์- อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง- อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย- อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย- อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์- อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  
  
หนังสือเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยเอกชน และสถาบันการศึกษาอื่นๆ
 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต- อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย - แปซิฟิก
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก- อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น- อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีโสภณ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์- อธิการบดีมหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต- อธิการบดีมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม- อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม- อธิการบดีวิทยาลัยตาปี
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย- อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ- อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย- อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์เทเรซา-อินติ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์- อธิการบดีวิทยาลัยพิษณุโลก
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทริ์น- อธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)- อธิการบดีวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา- อธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทค-ลำปาง
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเอเชียน- อธิการบดีวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล- อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ- อธิการบดีวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ- อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ- อธิการบดีวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร- อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน- อธิการบดีวิทยาลัยสันตพล
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด - อธิการบดีวิทยาลัยราชพฤกษ์
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต- อธิการบดีวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่- อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยโยนก- อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคกลาง- อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี- อธิการบดีวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่- ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี- ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น- ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา- อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี- อธิการบดีวิทยาลัยสถาบันอาศรมศิลป์
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยดุสิตธานี- อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยทองสุข- อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร
  
  
หนังสือเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ
 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี- อธิการบดีหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ


หนังสือเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 - อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  
  

หนังสือเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเชียงราย
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
- รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 
 

หนังสือเชิญผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

 - ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 
 
หนังสือเชิญผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
 - ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน แม่ฮ่องสอน- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน สมุทรสาคร
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน แพร่- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ระนอง
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ยโสธร- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน สตูล
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน บุรีรัมย์- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พังงา
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน มุกดาหาร- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ปัตตานี
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน หนองบัวลำภู- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ยะลา
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พิจิตร- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน นราธิวาส
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน อุทัยธานี- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน สงขลา
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ตราด- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน ตาก
- ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน สระแก้ว 
  
  
หนังสือเชิญคณบดีคณะ - สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณบดีคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- คณบดีสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
หนังสือเชิญคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
 - คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
 
หนังสือเชิญคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  
 
 
หนังสือเชิญคณบดีคณะ- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 - คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- คณบดีคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
 
หนังสือเชิญคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 - คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 
 
หนังสือเชิญคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 - คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการ และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
หนังสือเชิญคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 - คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
  
  
หนังสือเชิญคณบดีคณะครุศาสตร์ - คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ
 - คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์- คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  
  
หนังสือเชิญผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ - สำนักคอมพิวเตอร์ - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ผู้อำนวยการสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
- รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
 
หนังสือเชิญผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 - ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
- ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 
 
หนังสือเชิญผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ - สถาบันวิทยบริการ - สำนักหอสมุด -ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 - ผู้อำนวยการสถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
- ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ผู้อำนวยการกองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
 
 
หนังสือเชิญหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ - หัวหน้างานห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 - หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
- หัวหน้างานห้องสมุด สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 
 
หนังสือเชิญผู้บริหารองค์กรภาครัฐ - ภาคเอกชนอื่น ๆ
 - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า/วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
- ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติ
- ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- หัวหน้าภาควิชาอำนวยการ บก.วก.รร.นรต. กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุต
- ผู้กำกับการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย
 
Last Updated ( Friday, 04 June 2010 23:14 )
 
จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday24
mod_vvisit_counterYesterday37
mod_vvisit_counterThis week106
mod_vvisit_counterThis month804
mod_vvisit_counterAll111547