ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน


ลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop
WUNCA & CIT Links


เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณาอ่านเงื่อนไขและ
ขั้นตอนการลงทะเบียนโดยละเอียด

กำหนดการลงทะเบียนร่วมงาน WUNCA23

 

วันที่ รายละเอียด หมายเหตุ
1 ธ.ค 53 – 14 ม.ค 54
- เปิดรับลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ *ขอเลือนการปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
จากเดิม 1ธ.ค. 53 - 7 ม.ค.54 เป็น
1ธ.ค. 53 - 14 ม.ค.54
14 ธ.ค 53 – 14 ม.ค 54

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จัดส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงานจากต้นสังกัด พร้อมแนบรายละเอียดการลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- หากพ้นกำหนดดังกล่าว
แล้วหากยังไม่จัดส่งยืนยัน เข้าร่วมงานจากต้นสังกัด เพื่อยืนยันเข้าร่วมงาน สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดรายชื่อออก


27 ธ.ค 53 – 14 ม.ค 54
- ลงทะเบียนร่วมอบรม Workshop

- ลงทะเบียนจนกว่าจะเต็ม

 

*ขอเลือนการปิดลงทะเบียนWorkshop
จากเดิม 20 ธ.ค. 53 - 14 ม.ค.54 เป็น
28 ธ.ค. 53 - 14 ม.ค.54

26-28 ม.ค 54
- งานประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA23rd & CIT2011  

 

 

เงื่อนไขและขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 

1.  ท่านจะต้องลงทะเบียนด้วยตัวท่านเองและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง

 

2.  หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนของท่าน ให้ท่าน พิมพ์รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนและแนบหนังสือยืนยันการเข้าร่วมงาน หรือหนังสืออนุมัติให้เดินทางจากต้นสังกัดของท่าน และ Fax มาที่ 02-354-5678 ต่อ 5012 หรือ ส่งมาที่ staff@uni.net.th เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมงาน

 

3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแสดงข้อมูลการลงทะเบียนและหนังสือรายชื่อผู้เข้าร่วมงานจากต้นสังกัดของท่านแล้ว จะดำเนินการเปลี่ยนสถานะการลงทะเบียนของท่าน และจะแสดงผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์อีกครั้ง

 

เงื่อนไขและขั้นตอนการลงทะเบียน Workshop

 

1.  ท่านจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานก่อน และนำรหัสที่ได้จากการลงทะเบียนเข้าร่วมงานมาลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop อีกครั้งหนึ่ง

 

 

 2.  ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่านสามารถลงทะเบียนได้ 1 Workshop เท่านั้น

 

หากมีข้อสงสัยในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ staff@uni.net.th