ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม สำหรับการการประชุม WUNCA หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32(Workshop on UniNet Network and Computer Application: 32nd WUNCA)

โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet กับมหวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จังหวัดนครราชสีมา โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนหลายแห่ง กิจกรรมครั้งนี้ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ซึ่งท่านสามารถดูเทปบันทึกภาพการบรรยายย้อนหลังได้ที่ http://iptv.uni.net.th/

  
           Click เพื่อชมเทปบันทึกภาพ

 

 

มีต่อ

 

33rd WUNCA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

34th WUNCA
มหาวิทยาลัยแม่พฟ้าหลวง

 

 


WUNCA :