การประชุม WUNCA หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32(Workshop on UniNet Network and Computer Application: 32nd WUNCA)

โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet กับมหวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนหลายแห่ง กิจกรรมครั้งนี้ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559

 

 

มีต่อ


WUNCA : Workshop on UniNet Network and Computer Application